History

เมื่อปี พ.ศ. 2540 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีพอลิเมอร์จากประเทศอังกฤษ ได้กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ ณ คณะพลังงานและวัสดุ (ปัจจุบัน คือ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยในช่วงแรก ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ได้เริ่มต้นทำงานวิจัยร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทประมาณ 4-5 คน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นทุนวิจัยขนาดเล็กเป็นหลัก จากนั้น เมื่อมีผลงานวิจัยและบุคลากรมากขึ้น จึงได้เริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นโดยใช้ชื่อกลุ่มวิจัยว่า “กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “Polymer Processing and Flow Research Group” หรือ เรียกชื่ออย่างสั้นๆ ว่า กลุ่มวิจัย P-PROF

          ช่วงแรกของการก่อตั้งกลุ่มวิจัยฯ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้วยกระบวนการและวิธีการวิจัย รวมถึงการสร้างบุคลากรวิจัย โดยผลงานวิจัยของบุคคลากรในกลุ่มวิจัยฯ ส่วนมากลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ต่อมาเมื่อมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยมาระยะหนึ่ง กลุ่มวิจัยฯ ได้มีนโยบายในการสร้างผลงานวิจัยครบวงจรแบบคู่ขนานระหว่างการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัย เชิงประยุกต์ในเวลาเดียวกัน โดยการวิจัยทั้งสองต้องใช้โจทย์วิจัยร่วมกัน ด้วยนโยบายแบบนี้ทำให้ผลงานวิจัย ที่เกิดขึ้นในกลุ่มวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางกระบวนการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นี้ไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีค่า Impact Factors สูงในสาขาวิชาพอลิเมอร์ (ไม่น้อยกว่า 99 เรื่องในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา นับจากปี พ.ศ. 2540) และผลของการนำผลงานวิจัย (ในเรื่องเดียวกันกับงานวิจัยที่ลงพิมพ์) ไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม (สิทธิบัตรและการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่เป็นผลจากผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัย P-PROF) ในส่วนของการสร้าง กระบวนการวิจัยและบุคลากรวิจัย กลุ่มวิจัยฯ ได้มีการจัดประชุมภายในสถานที่เป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่นักวิจัย (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) และพัฒนาความต่อเนื่องของงานวิจัยภายในกลุ่มฯ และประชุมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยของนักวิจัยแต่ละคน หมุนเวียนกันไป และมีการจัดประชุมนอกสถานที่ปีละ 2 ครั้ง (ประมาณเดือนมีนาคม และตุลาคม ของทุกปี)

          ปัจจุบัน กลุ่มวิจัย P-PROF สังกัดอยู่ภายใต้คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แบ่งเป็น วิทยาเขตทุ่งครุ และวิทยาเขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย อาจารย์ประจำและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง ดังนี้คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ และ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ อาจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ