หมวดหมู่: กิจกรรม

นักวิจัย P-PROF & TCI / นักศึกษากลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม และวัสดุ ปี 2562 และรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสที่เคารพและนับถือ ของครอบครัวกลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 256…

นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวิจัย P-PROF ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 256…

นักศึกษาปริญญาเอก กลุ่มวิจัย P-PROF ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมโครงการติดตามความก้าวหน้าทุนพัฒนานักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ…