top1
top2
top3
top4
top5
top6
top7
top8
top9
top10
top11
top12
top13
top14
previous arrow
next arrow

History

เมื่อปี พ.ศ. 2540 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีพอลิเมอร์จากประเทศอังกฤษ ได้กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ ณ คณะพลังงานและวัสดุ (ปัจจุบัน คือ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยในช่วงแรก ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ได้เริ่มต้นทำงานวิจัยร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทประมาณ 4-5 คน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นทุนวิจัยขนาดเล็กเป็นหลัก จากนั้น เมื่อมีผลงานวิจัยและบุคลากรมากขึ้น จึงได้เริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นโดยใช้ชื่อกลุ่มวิจัยว่า “กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “Polymer Processing and Flow Research Group” หรือ เรียกชื่ออย่างสั้นๆ ว่า กลุ่มวิจัย P-PROF

News

รับสมัคร!! บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เอก ปีการศึกษา 1/2561
  • 2018-02-19

เนื่องด้วยทางกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) มีความประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 1/2561 …

Read More

รับสมัคร!! บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เอก ปีการศึกษา 1/2560
  • 2017-04-11

เนื่องด้วยทางกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) มีความประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 1/2560 …

Read More

รับสมัคร!! บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เอก ปีการศึกษา 1/2559
  • 2016-01-27

เนื่องด้วยทางกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) มีความประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 1/2559 …

Read More

Activities

P-PROF Research Work

Recent Research Work