เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน (Theme Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability)” ในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาปริญญาโทของกลุ่มวิจัย P-PROF นายสาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ ได้เข้าร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย ในหัวข้อ “ผลของสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์และสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุลที่มีต่อสมบัติเชิงกลและน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติคแอซิดและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลต” โดยในงานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา เช่น การศึกษาและการวิจัยในอนาคต, การเตรียมความพร้อมในภาคการเกษตร, การบำบัดน้ำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น และมีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ทั้งหมด 12 สาขาวิชา ได้แก่ พืช, สัตว์, สัตว์แพทย์ศาสตร์, ประมง, ส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรมเกษตร, ศึกษาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบการนำเสนอผลงานมีทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์

ข่าวและภาพโดย: สาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ