เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษากลุ่มวิจัย P-PROF นำโดย รศ. เอกชัย วิมลมาลา เปิดห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยฯ ณ อาคารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทรร.) จำนวน 18 คน โดยมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัยด้านเทคโนโลยียาง ได้แก่ เครื่อง Two roll mill และ เครื่อง  Oscillating Disk Rheometer (ODR) ซึ่งอยู่ในความดูแลของกลุ่มวิจัยฯ

โดยการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ  นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย การใช้เครื่องมือ และลงมือปฏิบัติจริงทางด้านเทคโนโลยียาง ดังนี้ การเตรียมสูตรและสารเคมีต่างๆ การออกสูตรยาง ทำการผสมยางและสารเคมีด้วยเครื่อง Two roll mill ทดสอบเวลาที่ใช้ในการคงรูปยาง (Cure time) ซึ่งจากการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ การเครื่องมือวิจัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และโรงงาน ในการนี้มีนักวิจัย นักศึกษากลุ่มวิจัยฯ ให้ความรู้ทางด้านกระบวนการผสม วิธีการทดสอบ การแปลผล/วิเคราะห์ โดยละเอียด

ภาพกิจกรรม