กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Polymer PROcessing and Flow, P-PROF, research group) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีวัสดุ จำนวน 10 ทุน ภายใต้โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต มจธ. โดยในปี 2559 นี้ กลุ่มวิจัย P-PROF มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.เอก (แบบเต็มเวลา) เพื่อให้ได้รับทุนจำนวนไม่เกิน 4 ทุน

ผู้สมัครควรจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ 3.25 ขึ้นไป และมีบทความวิจัยตีพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ Email: narongrit.som@kmutt.ac.th หรือโทรสอบถามโดยตรง (ในกรณีที่มีเบอร์มือถือ)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารด้านล่างนี้