เนื่องด้วยทางกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) มีความประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 1/2559 หากท่านมีความสนใจเข้าศึกษาต่อผ่านทางกลุ่มวิจัย กรุณากรอกแบบฟอร์มการสอบสัมภาษณ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก (ผ่านกลุ่มวิจัยการผลิตและการขึ้นรูปพอลิเมอร์) แล้วส่งมาที่ email : p.prof.group@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร


Download

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://admission.kmutt.ac.th