วารสารระดับนานาชาติ (ปี)

Publication Performance of Polymer Processing and Flow (P-PROF) Research Group

% Published Items in Quartiles (Q)

ผลงานที่ได้รับการตอบรับและรอการตีพิมพ์

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2024

223. Aunyingcharoen P, Pulngern T, Rosarpitak V, & Sombatsompop N (2024) Analytical method with iteration technique (AMIT) and finite element method (FEM) for predicting the flexural performance of glulam wood/PVC composite hollow member – BioResources, 19(3): 5197-5226. (Q2 in Scopus).

222. Toyen D, Wimolmala E, Hemvichian K, Lertsarawut P, Saenboonruang K (2024) Highly Efficient and Eco-Friendly Thermal-Neutron-Shielding Materials Based on Recycled High-Density Polyethylene and Gadolinium Oxide Composites – Polymers, 16(8): 1139. (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.3390/polym16081139

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2023

221. Udtaranakron T, Pulngern T, & Sombatsompop N (2023) Analytical and Experimental Investigation of the Flexural and Bond Adhesive Properties of Thermally Modified Rubberwood and Hybrid Glulam Beams with WPVC Composites – Structures, 58: 105498. (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.105498

220. Toyen D, Anekratmontre T, Wimolmala E, Thamrongsiripak N,  Rungseesumran T & Saenboonruang K (2023) Comparisons of Enhanced Thermal Neutron- and Gamma-Shielding Properties in UHMWPE Composites Containing Surface-Treated Sm2O3 and Gd2O3Particles – Polymers for Advanced Technologies, 34(7): 2394-2406. (Q1 in Scopus) https://doi.org/10.1002/pat.6059

219. Songprasob S, Wimolmala E, Taptim K & Sombatsompop N (2023) Development of PP/EPDM Thermoplastic Elastomer by Doped with 2- Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline Carboxylic Acid Methacrylate Based Neusilin® for Sanitary ApplicationsJournal of Thermoplastic Composite Materials, 36(10): 4066-4082. (Q2 in Scopus) https://doi.org/10.1177/08927057221145540

218. Kanking S, Pulngern T, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2023) Mechanical performance and anti-fungal and anti-algal properties for teakwood/parawood/PVC composites in UV-weathering and seawater immersion conditionsBioResources, 18(3): 5599-5622. (Q2 in Scopus) DOI: 10.15376/biores.18.3.5599-5622

217. Toyen D, Wimolmala E & Saenboonruang K (2023) Multi-Layered Composites of Natural Rubber (NR) and Bismuth Oxide (Bi2O3) with Enhanced X-Ray Shielding and Mechanical Properties – Polymers, 15(12): 2717. (Q1 in Scopus) https://doi.org/10.3390/polym15122717

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2022

216. Eakintumas W, Pulngern T, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2022) Load-bearing Capacity of Wood Polyvinyl Chloride Composite Log-walls with Openings Strengthened with Steel Flat Bars via Experimental and Numerical StudiesStructures, 37: 242-254. (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.01.003

215. Tanpichai S & Wimolmala E (2022) Facile Single-step Preparation of Cellulose Nanofibers by TEMPO-mediated Oxidation and Their NanocompositesJournal of Natural Fibers, 19(15): 10094-10110. (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.1080/15440478.2021.1993483

214. Eakintumas W, Pulngern T, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2022) Finite Element Modeling and Experimental Investigation for Wood/PVC Composites Log-Walls under In-Plane Lateral LoadPolymers, 14(21): 4673. (Q1 in Scopus) https://doi.org/10.3390/polym14214673

213. Rakkaew J, Sombatsompop N, Markpin T, Wimolmala E & Saenboonruang K (2022) Effects of Bismuth-Embedded Wood Particles on Mechanical, Physical, and Gamma-Shielding Properties of Wood/Poly(Vinyl Chloride) CompositesEuropean Journal of Wood and Wood Products, 80: 1441-1455. (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1007/s00107-022-01860-0

212. Poltabtim W, Thumwong A, Wimolmala E, Rattanapongs C, Tokonami S, Ishikawa T & Saenboonruang K (2022) Dual X-ray- and Neutron-Shielding Properties of Gd2O3/NR Composites with Autonomous Self-Healing CapabilitiesPolymers, 14(21): 4481. (Q1 in Scopus) https://doi.org/10.3390/polym14214481

211. Limarun P, Markpin T, Sombatsompop N, Wimolmala E & Saenboonruang K (2022) Cellular Bi2O3/Natural Rubber Composites for Light-Weight and Lead-Free Gamma-Shielding Materials and Their Properties Under Gamma Irradiation – Journal of Cellular Plastics, 58(2): 285-303. (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1177/0021955X21997353

210. Eakintumas W, Pulngern T, Rosarpitak V & Sombatsompop N – Experimental Investigation of Lateral Resisting Elements for the WPVC Composite Log-house under In-plane Lateral Loads Journal of Vinyl & Additive Technology, 28,(1): 153 – 171. (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1002/vnl.21877

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2021

209. Toyen D, Wimolmala E, Markpin T & Saenboonruang K (2021) Effects of Processing on Mechanical, Morphological, and Neutron Shielding Properties of B2O3/UHMWPE Composites. –  Suranaree Journal of Science and Technology, 28(6):030071 (1-7). (Q4 in Scopus)

208. Toyen D, Paopun Y, Changjan D, Wimolmala E, Mahathanabodee S, Pianpanit T, Anekratmontree T & Saenboonruang K (2021) Simulation of Neutron/Self-Emitted Gamma Attenuation and Effects of Silane Surface Treatment on Mechanical and Wear Resistance Properties of Sm2O3/UHMWPE Composites.- Polymers, 13(19):3390. (Q1 in Scopus) https://doi.org/10.3390/polym13193390

207. Srimalanon P, Ignacio Martín-Fabiani, Prapagdee B, Markpin T, Wimolmala E & Sombatsompop N (2021) Influence of Reprocessing Cycles on Mechanical and Antibacterial Performances of Hygienic In-situ Compatibilized PBS/PLA Blends Doped with HPQMJournal of Material Cycles and Waste Management, 23: 1893–1904. (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1007/s10163-021-01259-8

206. Poltabtim W, Wimolmala E, Markpin T, Sombatsompop N, Rosarpitak V & Saenboonruang K (2021) X-ray Shielding, Mechanical, Physical, and Water Absorption Properties of Wood/PVC Composites Containing Bismuth OxidePolymers, 13(13): 2212. (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.3390/polym13132212

205. Kankink S, Pulngern T, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2021) Temperature Profiles and Electric Energy Consumption for Wood/Poly(Vinyl Chloride) Composite and Fibre Cement Board HousesJournal of Building Engineering, 42: 102784 . (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102784

204. Tangudom P, Martin-Fabiani I, Prapagdee B, Wimolmala E, Markpin T & Sombatsompop N (2021) Improvement of Mechanical-antibacterial Performances of AR/PMMA with TiO2 and HPQM Treated by N-2(aminoethyl)-3-aminopropyl TrimethoxysilaneJournal of Reinforced Plastics and Composites, 40(13-14): 477-489. (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.1177/0731684420975199

203. Boonluksiri Y, Prapagdee B & Sombatsompop N (2021) Promotion of Polylactic Acid Biodegradation by a Combined Addition of PLA-degrading Bacterium and Nitrogen Source under Submerged and Soil Burial ConditionsPolymer Degradation and Stability, 188, 109562. (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2021.109562

202. Thumwong A, Wimolmala E, Markpin T, Sombatsompop N, & Saenboonruang K (2021) Enhanced X-ray Shielding Properties of NRL Gloves with Nano-Bi2O3 and Their Mechanical Properties Under Aging ConditionsRadiation Physics and Chemistry, 186, 109530. (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2021.109530

201.  Sombatsompop N, Srimalanon P, Markpin T and Prapagdee B (2021) Polylactic Acid (PLA): Improve It, Use It and Dump It FasterBioResources, 16(2): 2196-2199. (Q2 in Scopus)

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2020

200.  Moonlek B, Wimolmala E, Markpin T, Sombatsompop N & Saenboonruang K (2020) Enhancing Electromagnetic Interference Shielding Effectiveness for Radiation Vulcanized Natural Rubber Latex  Composites Containing Multiwalled Carbon Nanotubes and Silk TextilePolymer Composites, 41(10): 3996-4009. (Q1 in Scopus) https://doi.org/10.1002/pc.25687

199. Tiamduangtawan P, Kamkaew C, Kuntonwatchara S, Wimolmala E & Saenboonruang K (2020) Comparative Mechanical, Self-healing, and Gamma Attenuation Properties of PVA Hydrogels Containing Either Nano- or Micro-sized Bi2O3 for Use as Gamma-shielding MaterialsRadiation Physics and Chemistry, 177, 109164. (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2020.109164

198. Srimalanon P, Prapagdee B, & Sombatsompop N (2020) Soil Inoculation with Pseudomonas geniculata WS3 for Accelerating the Biodegradation Process of In Situ Compatibilized PBS/PLA Blends Doped with HPQMJournal of Polymers and the Environment, 28, 1138-1149. (Q1 in Scopus) https://doi.org/10.1007/s10924-020-01670-6

197.  Tiamduangtawan P, Wimolmala E, Meesat R & Saenboonruang K (2020) Effects of Sm2O3 and Gd2O3 in Poly (Vinyl Alcohol) Hydrogels for Potential Use as Self-Healing Thermal Neutron Shielding MaterialsRadiation Physics and Chemistry, 172: 108818. (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2020.108818

196. Boonluksiri Y, Prapagdee B & Sombatsompop N (2020) Effect of Poly(D-Lactic Acid) and Cooling Temperature on Heat Resistance and Antibacterial Performance of Stereocomplex Poly(L-Lactic Acid)Journal of Applied Polymer Science, 137, 48970. (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.1002/app.48970

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2019

195. Luamsri N, Wootthikanokkhan J, Wimolmala E, Rakkwamsuka P, Sangkhun W (2019) Spectral Selectivity and Stability of Energy-saving Window Films Based on Poly(Vinyl Chloride) Reinforced with ATO NanoparticlesPolymer Testing, 80 (December), 106157, (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.106157

194. Tangudom P, Wimolmala E, Prapagdee B & Sombatsompop N (2019) Mechanical Properties and Antibacterial Performance of PMMA Toughened with Acrylic Rubber Containing 2-hydroxypropyl-3-piperazinyl-quinoline Carboxylic Acid Methacrylate (HPQM) and HPQM Absorbed on TiO2 ParticlesPolymer Testing, 79, 106023, (Q1 in Scopus), https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.106023

193.  Toyen D, Markpin T, Wimolmala E, Sombatsompop N and Saenboonruang K (2019) Sm2O3/UHMWPE Composites for Radiation Shielding Applications: Mechanical and Dielectric Properties Under Gamma Irradiation and Thermal Neutron ShieldingRadiation Physics and Chemistry, 164: 108366. (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108366

192. Choosri S, Sombatsompop N, Wimolmala E and Thongsang S (2019) Potential Use of Fly Ash and Bagasse Ash as Secondary Abrasives in Phenolic Composites for Eco-Friendly Brake Pads ApplicationsProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 233(5): 1296-1305. (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1177/0954407018772240

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2018

191.  Poltabtim W, Wimolmala E & Saenboonruang K (2018) Properties of Lead-Free Gamma-Ray Shielding Materials from Metal Oxide/EPDM Rubber CompositesRadiation Physics and Chemistry, 153: 1-9. (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2018.08.036

190. Tangudom P, Wimolmala E, Prapagdee B & Sombatsompop N (2018) Material Formulations for AR/PMMA and AR-TiO2/PMMA Blends and Effects of UV Radiation and Tio2 Loading on Mechanical and Antibacterial PerformancesPolymer-Plastics Technology and Engineering, 57(18): 1963-1976 (N/A). https://doi.org/10.1080/03602559.2018.1447131

189. Pattanasuttichonlakul W, Sombatsompop N, Prapagdee B (2018) Accelerating Biodegradation of PLA Using Microbial Consortium from Dairy Wastewater Sludge Combined with PLA-degrading BacteriumInternational Biodeterioration and Biodegradation, 132: 74-83 (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2018.05.014

188. Bubpachat T, Sombatsompop N, Prapagdee B (2018) Isolation and Role of Polylactic Acid-degrading Bacteria on Degrading Enzymes Productions and PLA Biodegradability at Mesophilic ConditionsPolymer Degradation and Stability, 152: 75-85 (Q1 in Scopus). https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2018.03.023

187. Srimalanon P, Prapagdee B, Markpin T & Sombatsompop N (2018) Effects of DCP as a Free Radical Producer and HPQM as a Biocide on The Mechanical Properties and Antibacterial Performance of in Situ Compatibilized PBS/PLA BlendsPolymer Testing, 67: 331-341 (Q1 in Scopus) https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2018.03.017

186. Jansinak S, Markpin T, Wimolmala E Mahathanabodee S, and Sombatsompop N (2018) Tribological Properties of Carbon Nanotube as Co-reinforcing Additive in Carbon Black/Acrylonitrile Butadiene Rubber Composites for Hydraulic Seal ApplicationsJournal of Reinforced Plastics and Composites, 37 (20) : 1255-1266. (Q1 in Scopus). DOI : 10.1177/0731684418777856

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2017

185. Chan-Hom T, Yamsaengsung W, Prapagdee B, Markpin T and Sombatsompop N (2017) Flame Retardancy, Antifungal Efficacies, and Physical-mechanical Properties for Wood/Polymer Composites Containing Zinc BorateFire and Materials, 41(6): 675-687 (Q1 in Scopus). DOI: 10.1002/fam.2408

184. Pulngern T, Eakintumas W, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2017) Compressive Load, Thermal and Acoustic Properties of Wood/Polyvinyl Chloride Composite Log-wall PanelsJournal of Reinforced Plastics and Composites, 36(16): 1183-1193 (Q1 in Scopus).

183. Tharajak J, Palathai T & Sombatsompop N (2017) Recommendations for h-BN Loading and Service Temperature to Achieve Low Friction Coefficient and Wear Rate for Thermal-sprayed PEEK CoatingsSurface and Coatings Technology, 321 (July): 477-483 (Q1 in Scopus).

182. Prapruddivongs C & Sombatsompop N (2017) Wood, Silver-Substituted Zeolite and Triclosan as Biodegradation Controllers and Antibacterial Agents for PLA and PLA CompositesJournal of Thermoplastic Composite Materials, 30 (5): 583-598 (Q2 in Scopus).

181. Ninyong K, Wimolmala E, Sombatsompop N and Saenboonruang K (2017) Potential Use of NR and Wood/NR Composites as Thermal Neutron Shielding MaterialsPolymer Testing, 59 (May): 336-343 (Q1 in Scopus).

180. Rungruangsuparat S, Patcharaphun S and Sombatsompop N (2017) Materials Modification and Die Design for Minimizing Internal Melt Distortions of Glass Fiber/PP Co-extrudatesPolymer Testing, 57 (February): 184-191 (Q1 in Scopus).

179. Tharajak J, Palathai T & Sombatsompop N (2017) The Effects of Magnetic Field-Enhanced Thermal Spraying on The Friction and Wear Characteristics of Poly(ether-ether-ketone) CoatingsWear, 372-373: 68-75 (Q1 in Scopus).

178. Huabcharoen P, Wimolmala E, Markpin T and Sombatsompop N (2017) Purification and Characterization of Silica from Sugarcane Bagasse Ash as a Reinforcing Filler in Natural Rubber CompositesBioResources, 12(1): 1228-1245 (Q2 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2016

177. Sanprasert P, Sombatsompop N, Sae-oui, P & Sirisinha C (2016) Cotton Fiber Alignment and Its Effect on Properties of HNBR Vulcanizates: Influences of Scorch Behavior, Flow Distance and Injection PressureRubber Chemistry and Technology, 89(3): 436-449 (Q2 in Scopus).

176. Eksirinimitr A, Wimolmala E, Taptim K, and Sombatsompop N (2016) Effect of Simulation Conditions on Antibacterial Performance of Polypropylene and Polystyrene doped with HPQM Antibacterial AgentPolymer Testing, 55: 123-134 (Q1 in Scopus).

175. Promchim J, Kanking S, Niltui P, Wimolmala E and Sombatsompop N (2016) Swelling and Mechanical Properties of NBR/HNBR Blends with Precipitated Silica Filled in Gasohol FuelJournal of Vinyl & Additive Technology, 22(3): 239-246 (Q2 in Scopus). DOI: 10.1002/vnl.21417

174. Pinngern K, Prapagdee B, Kositchaiyong A and Sombatsompop N (2016) Formation of E. Coli Biofilm on LLDPE Sheets by Incorporation of 2-Hydroxypropyl-3-Iperazinyl-Quinoline Carboxylic Acid Methacrylate or Silver-Substituted ZeoliteInternational Biodeterioration and Biodegradation, 109: 211-222 (Q1 in Scopus).

173. Pulngern T, Chitsamran T, Chucheepsakul S, Patcharaphun S, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2016) Effect of Temperature on Mechanical Properties and Creep Responses for Wood/PVC CompositesConstruction and Building Materials, 111: 191-198 (Q1 in Scopus).

172. Srimalanon P, Yamsaengsung W, Kositchaiyong A, Wimolmala E, Khokhwan Israngkura N.A & Sombatsompop N (2016) Effects of UV-Accelerated Weathering and Natural Weathering Conditions on Anti-Fungal Efficacy of Wood/PVC Composites Doped with Propylene Glycol-Based HPQMExpress Polymer Letters, 10(4): 289-301(Q1 in Scopus). [Full Text] 

171. Atthapong Gitchaiwat, Somthida Likhitlert, Apisit Kositchaiyong, Khokhwan Israngkura N.A., Kulnida Taptim & Narongrit Sombatsompop (2016) Uses of 2-Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline Carboxylic Acid Methacrylate (HPQM) and Terbutryn as Algaecides in l=Low-density Polyethylene Mulching Films for Agricultural ApplicationsJournal of Plastic Film and Sheeting, 32(1): 97-116 (Q2 in Scopus). https://doi.org/10.1177/8756087915578467

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2015

170. Katathikankul C, Kanking S, Niltui P, Isarangkura K, Wimolmala E & Sombatsompop N (2015) A correlation between reinforcing effect and antibacterial performance of carbon black and silica filled NR vulcanizates containing HPQM-based NeusilinPolymers & Polymer Composites, 23(8): 563-574 (Q3 in Scopus).

169. Sributr A, Yamsaengsung W, Israngkura K, Wimolmala E, Kositchaiyong A & Sombatsompop N (2015) Effects of solution and solid forms of 2-hydroxypropyl-3-piperazinyl-quinoline carboxylic acid methacrylate on antibacterial, physical and mechanical properties of polypropylene sheetingJournal of Plastic Film and Sheeting, 31(3): 248-268 (Q2 in Scopus).

168. Tharajak J, Palathai T & Sombatsompop N Morphological & Physical Properties and Friction/Wear Behavior for h-BN Filled PEEK Composite CoatingsSurface Coating and Technology, 273: 20-29 (Q1 in Scopus).

167. Apinya T, Sombatsompop N and Prapagdee B (2015) Soil Bioaugmentation with a Rare Actinomycete to Accelerate the Biodegradation of Polylactic acidInternational Biodeterioration and Biodegradation, 99: 23-30. (Q1 in Scopus).

166. Surin P, Rakkwamsook P, Womolmala E & Sombatsompop N (2015) Effects of Coir Fiber and Maleic Anhydride Modification on the Properties of Thermoplastic Starch/PLA Composite LaminatesJournal of Natural Fibers, 12 (2): 108-120. (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2014

165. Patcharaphun S, Sukniyom Y, Chookeaw W & Sombatsompop N (2014) Flow Properties and Extrudate Distortion in Molten Rubber Compounds under Capillary Extrusion: Effects of Vulcanizing Systems and FillersProgress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 30 (3): 129-144. (Q3 in Scopus).

164. Prapruddivongs C, Jayaraman K, & Sombatsompop N (2014) Effect of Organoclay Incorporation on Mechanical, Barrier and Thermal Properties and Anti-bacterial Performance of PLA and PLA composites with Triclosan and Wood FlourPolymers & Polymer Composites, 22(7): 643-652 (Q3 in Scopus).

163. Sanprasert P, Sombatsompop N, Sae-oui P and Sirisinha C – Cotton fiber reinforcement of HNBR: Control of fiber alignment and its influence on properties of HNBR vulcanizatesJournal of Applied Polymer Science, 131(22): 41090 (Q1 in Scopus).

162. Pulngern T, Keawkanraya P, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2014) Experimental and Computational Investigations of Creep Responses of Wood/PVC Composite MembersInternational Polymer Processing, 29(3): 307-316 (Q2 in Scopus).

161. Likhitlert S, Wongchaleo C, Kositchaiyong A, Wimolmala E, Mitrprasertporn S and Sombatsompop N (2014) Thermal Characteristics and Temperature Profiles Changes in Structurally Different Polyethylenes with Peroxide ModificationsJournal of Vinyl & Additive Technology, 20(2): 80-90 (Q2 in Scopus).

160. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and Sombatsompop N (2014) Dry Sliding Wear Behavior of SS316L Composites Containing h-BN and MoS2 Solid LubricantsWear, 316(1-2): 37-48 (Q1 in Scopus).

159. Kositchaiyong A, Rosarpitak V, & Sombatsompop N (2014) Anti-fungal Properties and Material Characteristics of PVC and Wood/PVC Composites doped with Carbamate based FungicidesPolymer Engineering and Science, 54(6): 1248-1259 (Q1 in Scopus).

158. Kositchaiyong A, Rosarpitak V, Hamada H & Sombatsompop N (2014) Anti-fungal performance and mechanical-morphological properties of PVC and wood/PVC composites under UV-weathering aging and soil burial exposureInternational Biodeterioration and Biodegradation, 91: 128-137 (Q1 in Scopus).

157. Yotkaew P, Kositchaiyong A, Wimolmala E, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2014) Use of synthetic fibers as co-reinforcing agents in wood/PVC hybrid composites; Effect on tribological propertiesJournal of Reinforced Plastics and Composites, 33(10): 964-976 (Q1 in Scopus).

156. Tangudom P, Thongsang S and Sombatsompop N (2014) Cure and mechanical properties and abrasive wear behavior of NR, SBR and their blends reinforced with silica hybrid fillersMaterials and Design, 53(1): 856-864 (Q1 in Scopus).

155. Taptim K & Sombatsompop N (2014) Effect of UV weathering on mechanical and anti-bacterial performances for peroxide-cured silicone rubber with HPQMJournal of Vinyl & Additive Technology, 20(1): 49-56 (Q2 in Scopus).

154. Taptim K, Ansarifar A and Sombatsompop N (2014) Effect of Organoclay and Silver Substituted Zeolite on the Mechanical and Anti-bacterial Properties of a Silicone Rubber Filled with 2-Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline Carboxylic Acid MethacrylatePolymer Engineering and Science, 54(4): 932-941 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2013

153. Markpin, T, Premkamolnetr, P, Ittiritmeechai, S, Wongkaew, C, Yochai, W, Ratchatahirun, P, Lamchaturapatr, J, Sombatsompop, K, Kanok-Nukulchai, W, Lee IB, and Sombatsompop N (2013) The effects of choice of database and data retrieval methods on research performance evaluations of Asian universitiesOnline Information Review, 37(4) (Q1 in Scopus).

152. Chonkaew W, Sombatsompop N & Brostow W (2013) High Impact Strength and Low Wear of Epoxy Modified by a Combination of Liquid Carboxyl Terminated Poly(butadiene-co-acrylonitrile) (CTBN) Rubber and OrganoclayEuropean Polymer Journal, 49(6): 1461-1470 (Q1 in Scopus).

151. Taptim K & Sombatsompop N (2013) Anti-microbial Performance and Cure & Mechanical Properties for Peroxide-Cured Silicone Rubber CompoundsJournal of Vinyl & Additive Technology, 19(2): 113-122 (Q2 in Scopus).

150. Jai-eau K, Wimolmala E & Sombatsompop N (2013) Cure Behavior and Antimicrobial Performance of Sulfur-Cured NR Vulcanizates Containing 2-Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline Carboxylic Acid Methacrylate or Silver Substituted ZeoliteJournal of Vinyl & Additive Technology, 19(2): 123-131 (Q2 in Scopus).

149. Kositchaiyong A, Rosarpitak V, Prapagdee B & Sombatsompop N (2013) Molecular characterizations, mechanical properties and anti-algal activities for PVC and wood/PVC composites containing urea- and triazine-based algaecidesComposites Part B: Engineering, 53(1): 25-35 (Q1 in Scopus).

148. Wootthikanokkhan J, Cheachun T, Sombatsompop N, Thumsorn S, Kaabbuathong N, Wongta N, Wong-On J, Isarankura Na Ayutthaya S & Kositchaiyong A (2013) Crystallization and thermo-mechanical properties of PLA composites: Effects of additive types and heat treatmentJournal of Applied Polymer Science, 129(1): 215-223 (Q1 in Scopus).

147. Chinkamonthong R, Kositchaiyong A & Sombatsompop N (2013) Effects of Thermal and UV Aging on Anti-bacterial, Physical and Mechanical Performances for LDPE and PVC Films Incorporated with Silver ColloidsJournal of Plastic Film and Sheeting, 29(2): 144-162 (Q2 in Scopus).

146. Gitichaiwat A, Kositchaiyong A, Sombatsompop K, Prapagdee B, Israngkura-N-A. K & Sombatsompop N (2013) Assessment and Characterization of Anti-fugal and Anti-algae Performances for Linear Low-density PolyethyleneJournal of Applied Polymer Science, 128(1): 371-279 (Q1 in Scopus).

145. Pulngern T, Chimchai A, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2013) Analytical, Numerical, and Experimental Investigations on Flexural Strengthening for Wood/ PVC Composite Members Using Flat Bar StripsConstruction and Building Materials, 41 (Apr): 545-556 (Q1 in Scopus).

144. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and Sombatsompop N (2013) Effect of h-BN content on the sintering of SS316L/h-BN CompositesMaterials and Design, 46 (April): 588-597 (Q1 in Scopus).

143. Chaochanchaikul K, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2013) Photo-degradation and UV Penetration Profiles of PVC Compound and Wood/PVC Composites under UV WeatheringExpress Polymer Letters, 7(2): 146-160 (Q1 in Scopus). 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2012

142. Sombatsompop N, Chancheewa S, Markpin T, Premkamolnetr N,Ittiritmeechai S, Wongkaew C, Yochai W & Ratchatahirun P (2012) Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre: 10 Years of Experiences, Lessons Learned and Ongoing DevelopmentMalaysian Journal of Library & Information Science, 17(3): 17-33 (Q2 in Scopus).

141. Harnnarongchai W, Kaschta J, Schubert D & Sombatsompop N (2012) Shear and Elongational Flow Properties of Peroxide Modified Wood/LDPE Composite MeltsPolymer Composites, 33(11): 2084-2094 (Q1 in Scopus).

140. Hamaviriyapornwattana N, Sombatsompop N, Markpin T, Kositchaiyong A & Wimolmala E (2012) Solar Reflectance, Surface Adhesion and Thermal Conductivity of Wood/NR Composite Sheet with TiO2/PU Topcoat for Roofing ApplicationsJournal of Vinyl & Additive Technology, 18(3): 184-191 (Q2 in Scopus).

139. Hatthapanit K, Saeoui P, Sombatsompop N and Sirisinha C (2012) Enhancement in Rubber-Carbon Black Interaction by Amine -based Modifiers and Its Effect on Viscoelastic and Mechanical PropertiesJournal of Applied Polymer Science, 126(S2): E315-321 (Q1 in Scopus).

138. Prapruddivongs C & Sombatsompop N (2012) Roles and Evidences of Wood Flour as Anti-bacterial Promoter for Triclosan Filled Poly(lactic acid)Composites Part B: Engineering, 43(7): 2730-2737 (Q1 in Scopus).

137. Jeamtrakull S, Kositchaiyong A, Markpin T, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2012) Effects of Wood Constituents and Content, and Glass Fiber Reinforcement on Wear Behavior of Wood/PVC CompositesComposites Part B: Engineering, 43(7): 2721-2729 (Q1 in Scopus).

136. Saowapark T, Sae-oui P, Sombatsompop N & Sirisinha C (2012) Storage Instability of Fly Ash Filled Natural Rubber CompoundsApplied Rheology, 22(5): 55414 (Q2 in Scopus).

135. Lopattananon N, Thongpin C & Sombatsompop N (2012) Bioplastics from Blends of Cassava Flour and Rice Flour: Effect of Blend CompositionInternational Polymer Processing, 27(3): 334-340 (Q2 in Scopus).

134. Wootthikanokkhan J, Kesemwananimit P, Sombatsompop N, Kositchaiyong A, Wong-On J, Isarankura na Ayutthaya S and Kaabbuathong N (2012) Preparation of Modified Starch Grafted Poly(lactic acid) and a Study on Compatibilizing Efficacy of the Copolymers in PLA/Thermoplastic Starch BlendsJournal of Applied Polymer Science, 126(S1): E389-E396 (Q1 in Scopus).

133. Thongsang S, Vorakhan W, Wimolmala E & Sombatsompop N (2012) Dynamic Mechanical Analysis and Tribological Properties of NR Vulcanizates with Fly Ash/Precipitated Silica Hybrid FillerTribology International, 53(1): 134-141 (Q1 in Scopus).

132. Kanking S, Niltui P, Wimolmala E, & Sombatsompop N (2012) Use of Bagasse Fiber Ash as Secondary Filler in Silica or Carbon Black Filled Natural Rubber CompoundMaterials and Design, 41(1): 74-82 (Q1 in Scopus).

131. Kaewkanokslip C, Patcharaphun S, Apimonsiri, W & Sombatsompop N (2012) Rheological Properties and Melt Strength of LDPE during the Co-extrusion Filament Winding ProcessJournal of Applied Polymer Science, 125(3): 2187-2195 (Q1 in Scopus).

130. Kaiyaded W, Wimolmala E, Harnnarongchai W, Sithicharoen W, & Sombatsompop N (2012) Rotating Die Technique for Sharkskin Minimization in Highly Viscous Wood/PP Composite Melt during ExtrusionJournal of Applied Polymer Science, 125(3): 2312-2321 (Q1 in Scopus).

129. Chonkaew W & Sombatsompop N (2012) – Mechanical and Tribological Behaviors of Epoxy Modified by Carboxyl-Terminated Poly(butadiene-co-acrylonitrile) RubberJournal of Applied Polymer Science, 125(1): 361-369 (Q1 in Scopus).

128. Sitticharoen W, Harnnarongchai W, Intawong N-T, & Sombatsompop N (2012) – Melt Strength, Local Velocity and Elongational Viscosity Profiles of LDPE Filament Affected by Die Design and Process ConditionsJournal of Applied Polymer Science, 124(5): 3751-3764 (Q1 in Scopus).

127. Wootthikanokkhan J, Wongta N, Sombatsompop N, Kositchaiyong A, Wong-On J, Isarankura na Ayutthaya S & Kaabbuathong N (2012) Effect of Blending Conditions on Mechanical, Thermal and Rheological Properties of Plasticized PLA/maleated Thermoplastic Starch BlendsJournal of Applied Polymer Science, 124(2): 1012-1019 (Q1 in Scopus).

126. Chaochanchaikul K, Jayaraman K, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2012) Influence of Lignin Content on Photodegradation in Wood/HDPE Composites under UV WeatheringBioResources, 7(1): 38-55 (Q2 in Scopus). 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2011

125. Threepopnatkul P, Teppinta W & Sombatsompop N (2011) Effect of Co-monomer Ratio in ABS and Wood Content on the Processing and Properties of Wood/ABS CompositesFibers and Polymers, 12(8): 1007-1013 (Q2 in Scopus).

124. Hatthapanit K, Nillawong M, Sombatsompop N, Sirisinha C and Saeoui P (2011) Rubber-Filler Interaction, Cure and Viscoelastic Properties in Black Filled Nitrile Rubber (NBR) Compounds Modified by Functionalized Liquid PolybutadieneKGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 64(10): 54-60 (Q2 in Scopus).

123. Pongnop W, Sombatsompop K, Kositchaiyong A and Sombatsompop N (2011) Effects of Incorporating Technique and Silver Colloid Content on Antibacterial Performances for Thermoplastic FilmsJournal of Applied Polymer Science 122(5): 3456-3465 (Q1 in Scopus).

122. Harnnarongchai W, Sithicharoen W, Intawong N-T & Sombatsompop N (2011) Mechanical Strengths of Molten and Solidified LDPE, LLDPE/LDPE Blend and Wood/LDPE Composite under Tensile DeformationsJournal of Vinyl & Additive Technology, 17(3): 164-176 (Q2 in Scopus).

121. Sombatsompop N, Premkamolnetr N, Ittiritmeechai S, Markpin T, Ratchatahirun P, Yochai W & Wongkaew C, Lee IB (2011) Viewpoints on Synergizing ASEAN Academic Visibilities through Research Collaboration and Establishment of ASEAN Citation Index DatabaseAsia Pacific Viewpoint, 52(2): 207-218 (Q2 in Scopus).

120. Chaochanchaikul K, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2011) Structural and Thermal Stabilizations of PVC and Wood/PVC Composites by Metal Sterates and OrganotinBioResources, 6(3): 3115-3131 (Q2 in Scopus). [Full Text] 

119. Chaochanchaikul K and Sombatsompop N (2011) Stabilizations of Molecular Structures and Mechanical Properties of PVC and Wood/PVC Composites by Tinuvin and TiO2 StabilizersPolymer Engineering and Science, 51(6): 1354-1365 (Q1 in Scopus).

118. Kongvasana N, Kositchaiyong A, Wimolmala E, Sirisinha C & Sombatsompop N (2011) Fly Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in NR/CR Vulcanizates under Thermal and Thermal-Oil AgeingPolymers for Advanced Technologies, 22(6): 1014-1023 (Q1 in Scopus).

117. Harnnarongchai W, Intawong N-T & Sombatsompop N (2011) Effects of Roller Speed, Temperature, Volumetric Flow Rate and Multiple Extrusions on Mechanical Strength of Molten and Solidified LDPE under Tensile DeformationJournal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 50(6): 1074-1086 (Q2 in Scopus).

116. Silapasorn K, Sombatsompop K, Kositchaiyong A, Wimolmala E, Markpin T & Sombatsompop N (2011) Effec of Chemical Structure of Thermoplastics on Anti-bacterial Activity and Physical Diffusion of Triclosan Doped in Vinyl Thermoplastics and their Composites with CaCO3Journal of Applied Polymer Science, 121(1): 253-261 (Q1 in Scopus).

115. Padyenchean C, Pulngern T, Rosarpitak V, & Sombatsompop N (2011) Flexural and Creep Strengthening of Wood/PVC Composite Members using Flat Bar StripsMaterials and Design 2(6): 3431-3439 (Q1 in Scopus).

114. Sombatsompop N, Markpin T, Ratchatahirun P, Yochai W, Ittiritmeechai S, Premkamolnetr N & Wongkaew C (2011) Research Productivity, Impact and Excellence of ASEAN Countries and Universities using Standard Bibliometric Analysis: A Case Study of Energy and Fuel FieldMalaysian Journal of Library & Information Science, 16(1): 35-46 (Q2 in Scopus).

113. Pattamasattayasonti N, Chaochanchaikul K, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2011) Effects of UV-Weathering Aging and CeO2 Based Coating Layer on Mechanical and Structural Changes in Wood/PVC CompositesJournal of Vinyl & Additive Technology, 17(1): 9-16 (Q2 in Scopus).

112. Intawong N-T, Kantala C, Toataison W & Sombatsompop N (2011) A Die Rotating System for Moderations of Extrusion Loads and Pressure Drop Profiles for Molten PP and Wood/PP Composites in Extrusion ProcessesJournal of Applied Polymer Science, 120(2): 1006-1016 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2010

111. Sitticharoen W, Intawong N-T & Sombatsompop N (2010) An Experimental Apparatus for Measurement of Elongational Flow Properties for LDPE Melt and the Effect of Testing ConditionsPolymers & Polymer Composites, 18(7): 359-368 (Q3 in Scopus).

110. Sombatsompop N, Markpin T, Ratchatahirun P, Yochai W, Wongkaew C, and Premkamolnetr N (2010) – Research Performance Evaluations of Thailand National Research Universities during 2007-2009Information Development, 26(4): 303-313 (Q3 in Scopus).

109. Thongpin C, Juntum J, Sa-nguan-moo R, Suksa-ard A & Sombatsompop N (2010) Thermal Stability of PVC with g-APS-g-MMT and Zeolite Stabilizers by TGA TechniqueJournal of Thermoplastic Composite Materials, 23(4): 435-445 (Q2 in Scopus).

108. Sriloy N, Kumnuantip C, Thongpin C, Wimolmala E & Sombatsompop N (2010) Effects of Silica based Fillers, Surface Treatment and Curing Method on Mechanical Properties of Silica/Unsaturated Polyester CompositesMacromolecular Research, 18(4): 372-379 (Q2 in Scopus).

107. Yamsangsung W & Sombatsompop N (2010) Use of Expanded-EPDM As Protecting Layer for Moderation of Photo-degradation in Wood/NR Composite for Roofing ApplicationsJournal of Applied Polymer Science, 117(1) : 335-342 (Q1 in Scopus).

106. Nillawong M, Sombatsompop N & Sirisinha C (2010) Viscoelastic Properties of Nitrile Rubber Filled with Lignite Fly AshJournal of Applied Polymer Science, 116: 3497-3502 (Q1 in Scopus).

105. Mongkollapkit N, Kositchaiyong A, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2010) Mechanical and Morphological Properties for Sandwich Composites of Glass Fiber/PVC and Wood/PVC LayersJournal of Applied Polymer Science, 116(1): 3427-3436 (Q1 in Scopus).

104. Pulngern T, Choocheepsakul S, Padyenchean C, Rosarpitak V, Prapruit W, Chaochanchaikul K & Sombatsompop N (2010) Effects of Cross-section Design and Loading Direction on Creep and Fatigue Properties of Wood/PVC Composite BeamsJournal of Vinyl & Additive Technology, 16(1): 42-49 (Q2 in Scopus).

103. Sombatsompop N, Prapruit W, Chaochanchaikul K, Pulngern T & Rosarpitak V (2010) Effect of Cross-section Design and Testing Conditions on Flexural Properties of Wood/PVC Composite BeamsJournal of Vinyl & Additive Technology, 16(1): 33-41 (Q2 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2009

102. Sombatsompop N, Markpin T, Wimolmala E, Ratchatahirun P, Premkamolnetr N, Boonradsamee B & Yochai W (2009) Relationship on Research Publications and Productivity-Export Volumes for Natural RubberScientometrics, 81(2): 393-405 (Q1 in Scopus).

101. Yamsangsung W & Sombatsompop N (2009) Effects of Chemical Blowing Agent on Cell Structure and Mechanical Properties of EPDM Foam, and Peel Strength and Thermal Conductivity of wood/NR Composite-EPDM LaminatesComposites Part B: Engineering, 40(7): 594-600 (Q1 in Scopus).

100. Wimolmala E, Kongnuan K & Sombatsompop N (2009) Mechanical and Morphological Properties of Cellular NR/SBR Vulcanizates under Thermal and Weathering AgeingJournal of Applied Polymer Science, 114(5): 2816-2827 (Q1 in Scopus).

99. Chammanee P, Sombatsompop K, Kositchaiyong A & Sombatsompop N (2009) Effects of Anti-bacterial Agents, Sample Preparation and Contact Time on Anti-bacterial Efficacy in MDPE Film, – Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 48(4): 755-765 (Q2 in Scopus).

98. Chaochanchaikul K, Kositchaiyong A, & Sombatsompop N (2009) Blending Techniques Affecting Mechanical and Morphological Properties of Fly Ash/LDPE and CaCO3/LDPE CompositesPolymers & Polymer Composites, 17(5): 281-290 (Q3 in Scopus).

97. Kantala C, Wimolmala E, Sirisinha C & Sombatsompop N (2009) Reinforcement of Compatibilized NR/NBR Blend by Fly-Ash Particles and Precipitated SilicaPolymers for Advanced Technologies, 20(5): 448-458 (Q1 in Scopus).

96. Tungjitpornkull S & Sombatsompop N (2009) Processing Technique and Fiber Orientation Angle Affecting the Mechanical Properties of E-Glass Fiber Reinforced Wood/PVC CompositesJournal of Materials Processing Technology, 209(6): 3079-3088 (Q1 in Scopus).

95. Saowapark T, Sombatsompop N & Sirisinha C (2009) Viscoleastic Properties of Fly-Ash/Natural Rubber Compound: Effect of Fly Ash LoadingJournal of Applied Polymer Science, 112(4): 2552-2558 (Q1 in Scopus).

94. Yamsangsung W & Sombatsompop N (2009) Interfacial Adhesion and Molecular Diffusion in Melt-Lamination of Wood Sawdust/Ebonite NR and EPDMPolymer Composites, 30(3): 248-256 (Q1 in Scopus).

93. Buranathiti T, Premkamolnetr N, Markpin T, Ratchatahirun P, Yochai W & Sombatsompop N (2009) Redistributed Random Sampling Method for Categorizing Materials Research Publication from SCI Database: Metallurgy and Polymer SubfieldsScientometrics, 78(1): 13-21 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2008

92. Sombatsompop N, Wimolmala E & Sirisinha C (2008) Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part III. Cure Characteristics, and Mechanical & Oil Resistance Properties of NBRJournal of Applied Polymer Science, 110(5): 2877-2883 (Q1 in Scopus).

91. Yamsangsung W & Sombatsompop N (2008) Foam Characteristics, Peel Strength and Thermal Conductivity for wood/NR and Expanded EPDM Laminates for Roofing ApplicationsJournal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 47(5): 967-985 (Q2 in Scopus).

90. Thongsang S, Sombatsompop N, and Ansarifar A (2008) – Effect of Fly Ash Silica and Precipitated Silica Fillers on the Viscosity, Cure and Viscoelastic Properties of Natural RubberPolymers for Advanced Technologies, 19(9): 1296-1304 (Q1 in Scopus).

89. Intawong N-T, Wongchaleo C. & Sombatsompop N (2008) Rheological Properties, Flow Visualization and Extrudate Swelling of NR Compound by Rotating-Die RheometerPolymer Engineering and Science, 48(6): 1191-1198 (Q1 in Scopus).

88. Sombatsompop N, Taptim K, Chaochanchaikul K, Thongpin C & Rosarpitak V (2008) Improvement of Structural and Thermal Stabilities of PVC and Wood/PVC Composites by Pb and Zn Stearates, and ZeoliteJournal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 45(7): 534-541 (Q2 in Scopus).

87. Palathai T, Tharajak J & Sombatsompop N (2008) Hardness, Adhesion Index and Microstructure of PEEK Coatings on Al or Fe Substrate by LVOF Flame SprayMaterials Science and Engineering: A., 485(1-2): 66-73 (Q1 in Scopus).

86. Markpin T , Boonradsamee B, Ruksinsut K, Yochai W, Premkamolnetr N, Ratchatahirun P & Sombatsompop N (2008) Article-Count Impact Factor of Materials Science Journals in SCI DatabaseScientometrics, 75(2): 251-261 (Q1 in Scopus).

85. Prachayawarakorn J, Khunsumled S, Thongpin C, Kositchaiyong A & Sombatsompop N (2008) Effects of Silane and MAPE Coupling Agents on the Properties and Interfacial Adhesion of Wood-Filled PVC/LDPE BlendJournal of Applied Polymer Science, 108(6): 3523-3530 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2007

84. Tungjitpornkull S, Chaochanchaikul K & Sombatsompop N (2007) Mechanical Characterization of E-Chopped Strand Glass Fiber Reinforced Wood/PVC Composites Journal of Thermoplastic Composite Materials, 20(6): 535-550 (Q2 in Scopus).

83. Chotirat L, Chaochanchaikul K & Sombatsompop N (2007) On Adhesion Mechanisms and Interfacial Strength in ABS/Wood Sawdust CompositesInternational Journal of Adhesion and Adhesives, 27 (8): 669-678 (Q1 in Scopus).

82. Thongsang S & Sombatsompop N (2007) Dynamic Rebound Behaviour of Silica/Natural Rubber Composites: Fly Ash Particles and Precipitated Silica FillersJournal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 46(4): 825-840 (Q2 in Scopus).

81. Chaowasakoo T & Sombatsompop N (2007) Mechanical and Morphological Properties of Fly Ash/Epoxy Composites using Microwave and Conventional Thermal Curing MethodsComposites Science and Technology, 67(11-12): 2282-2291 (Q1 in Scopus).

80. Sombatsompop N, Markpin T, Buranathiti T, Ratchatahirun P, Metheenukul T, Premkamolnetr N & Yochai W  (2007) Categorization and Trend of Materials Science Research from Science Citation Index (SCI) Database: A Case Study of Ceramics, Metallurgy, and Polymer SubfieldsScientometrics, 71(2): 283-302 (Q1 in Scopus).

79. Sombatsompop N, Wimolmala E & Markpin T (2007) Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part II. Effects of Silica Content and Si69-Treatment in NR/SBR VulcanizatesJournal of Applied Polymer Science, 104(5): 3396-3405 (Q1 in Scopus).

78. Sombatsompop N, Uawongsuwan P & Chaochanchaikul, K (2007) Effect of Molecular Structure on Extrudate Swell Behavior for Different Thermoplastic Melts in an Electro-magnetized DiePolymer Engineering and Science, 47(3): 270-280 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2006

77. Thongpin C, Santavitee O & Sombatsompop N (2006) Degradation Mechanism and Mechanical Properties of PVC in PVC-PE Melt-Blend: Effects of Molecular Architecture, Content and MFI of PEJournal of Vinyl & Additive Technology, 12(3): 115-123 (Q2 in Scopus).

76. Sombatsompop N, Kositchaiyong A and Wimolmala E (2006) Experimental Analysis of Temperature and Crystallinity Profiles of Wood-Sawdust/PP Composites During CoolingJournal of Applied Polymer Science, 102(2): 1896-1905 (Q1 in Scopus).

75. Prachayawarakorn J, Kumsri J, Chaochanchaikul, K & Sombatsompop N (2006) Effects of Compatibilizer Type and Rubber-Wood Sawdust Content on the Mechanical, Morphological and Thermal Properties of PVC/LDPE BlendJournal of Applied Polymer Science, 102(1): 598-606 (Q1 in Scopus).

74. Sombatsompop N, Kantala C & Wimolmala E (2006) Wood Sawdust Fibres as a Secondary Filler in Carbon Black Filled NR VulcanizatesPolymers & Polymer Composites, 14(4): 331-347 (Q3 in Scopus).

73. Sombatsompop N & Kumnuantip C (2006) Comparison of Physical and Mechanical Properties of NR/ Reclaimed Rubber Blends Vulcanized by Conventional Thermal or Microwave Irradiation MethodsJournal of Applied Polymer Science, 100(6): 5039-5048 (Q1 in Scopus).

72. Sombatsompop N, Kositchaiyong A, Markpin T & Inrit S (2006) Scientific Evaluations of Citation Quality of International Research Articles in the SCI Database: Thailand Case StudyScientometrics, 66(3): 521-535 (Q1 in Scopus).

71. Thongsang S & Sombatsompop N (2006) Effect of NaOH and Si69 Treatments on the Properties of Fly Ash Filled NR CompositesPolymer Composites, 27(1): 30-40 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2005

70. Sombatsompop N and Intawong N-T (2005) A Comparative Study on Extrudate Swell of Polystyrene in a Capillary Rheometer and a Single Screw ExtruderPolymer Testing, 24(8): 948-952 (Q1 in Scopus).

69. Sombatsompop N, Markpin T, Yochai W & Saechiew M (2005) An Evaluation of Research Performance for Different Subject Categories using Impact Factor Point Average (IFPA) Index: Thailand Case StudyScientometrics, 65(3): 293-305 (Q1 in Scopus).

68. Sombatsompop N & Intawong NT (2005) Extrudate Swell and Flow Analysis of PS Melt Flowing in Electro-magnetized Die in a Single Screw ExtruderPolymers for Advanced Technologies, 16(7): 505-514 (Q1 in Scopus).

67. Intawong N-T, Kimura T, Tamura M, Xiaojun L & Sombatsompop N (2005) Magnetic Effects on Extrudate Swell of Polystyrene Melt in Capillary Extrusion DiesPolymer Journal, 37(7): 541-544 (Q1 in Scopus).

66. Sombatsompop N, Yotinwattanakumtorn C & Thongpin C (2005) Influences of Types and Concentrations of Maleic Anhydride Grafted Polypropylene and Impact Modifiers on Mechanical Properties of PP/Wood Sawdust CompositesJournal of Applied Polymer Science, 97(2): 475-484 (Q1 in Scopus).

65. Sombatsompop N & Chaochanchaikul K (2005) Average Mixing Torque, Tensile and Impact Properties and Thermal Stability of PVC/Sawdust Composites with Different Silane Coupling AgentsJournal of Applied Polymer Science, 96(1): 213-221 (Q1 in Scopus).

64. Sombatsompop N & Markpin T (2005) Making an Equality of ISI Impact Factors for Different Subject FieldsJournal of the American Society for Information Science & Technology, 56(7): 676-683 [Full Text] (Q1).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2004

63. Intawong N-T & Sombatsompop N (2004) Experimental Studies on Radial Extrudate Swell and Velocity Profiles of Flowing PS Melt in an Electro-magnetized Die of an Extrusion RheometerPolymer Engineering and Science, 44(12): 2298-2307 (Q1 in Scopus).

62. Intawong N-T & Sombatsompop N (2004) A Parallel Co-extrusion Technique for Simultaneous Measurements of Radial Extrudate Swell and Velocity Profiles of a Polymer Melt in a Capillary Rheometer Polymer Engineering and Science, 44(10): 1960-1969 (Q1 in Scopus).

61. Sombatsompop N, Tareelap N, Sookkeemit K & Markpin T (2004) A New Design & Development of an Electro-codeposited Coating System for Ni-WC CompositesMaterials Science and Engineering: A., 381(1&2): 175-188 (Q1 in Scopus).

60. Sombatsompop N & Sergsiri S (2004) Die Swell Ratio of PS Melt From an Electro-Magnetized Capillary Die in an Extrusion Rheometer: Effects of Barrel Diameter, Shear Rate and Die TemperaturePolymers for Advanced Technologies, 15(8): 472-480 (Q1 in Scopus).

59. Sombatsompop N, Thongsang S, Markpin T & Wimolmala E (2004) Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part 1. Untreated Fillers in NR and SBR CompoundsJournal of Applied Polymer Science, 93(5): 2119-2130 (Q1 in Scopus).

58. Sombatsompop N & Chaochanchaikul K (2004) Effect of Moisture Content on Mechanical Properties, Thermal and Structural Stability, and Extrudate Texture of PVC/Wood Sawdust CompositesPolymer International, 53(9): 1210-1218 (Q1 in Scopus).

57. Sombatsompop N, Premkamolnetr N & Markpin T (2004) A Modified Method for Calculating the Impact Factors of Journals in ISI Journal Citation Reports: Polymer Science Category in 1997-2001Scientometrics, 60(2): 217-235 (Q1 in Scopus).

56. Sombatsompop N, Thongpin C & Sungsanit K (2004) Analysis of Low-Density Polyethylene-g- Poly(vinyl chloride) Copolymers Formed in Poly(vinyl chloride) and Low-Density Polyethylene Melt Blends with GPC and Solid-State 13C NMRJournal of Applied Polymer Science, 92(5): 3167-3172 (Q1 in Scopus).

55. Sombatsompop N, Sungsanit K & Thongpin C (2004) Structural Changes of PVC in PVC/LDPE Melt-Blends: Effects of LDPE Content and Number of ExtrusionPolymer Engineering and Science, 44(3): 487-495 (Q1 in Scopus).

54. Sombatsompop N & Phromchirasuk C (2004) Effects of Acrylic Based Processing Aids on Processability, Rheology, Thermal and Structural Stability, and Mechanical Properties of PVC/Wood Sawdust CompositesJournal of Applied Polymer Science, 92(2): 782-790 (Q1 in Scopus).

53. Sombatsompop N & Sungsanit K (2004) Structural Changes and Mechanical Performance of Recycled PVC Bottles Exposed UV Light at 313 nmJournal of Applied Polymer Science, 92(1): 84-94 (Q1 in Scopus).

52. Leksophee T, Supansomboon S, & Sombatsompop N (2004) Effects of Cross-linking Agents, Dyeing Temperature and pH on Mechanical Performance and Whiteness of Silk FabricJournal of Applied Polymer Science, 91(2): 1000-1007 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2003

51. Sombatsompop N & O-Charoen, N (2003) Extrudate Swell Behaviour of PS and LLDPE Melts in a Dual Die with Mixed Circular/slit Flow Channels in an Extrusion RheometerPolymers for Advanced Technologies, 14(10): 699-710 (Q1 in Scopus).

50. Sombatsompop N, Chaochanchaikul, K, Phromchirasuk C & Thongsang S (2003) Effect of Wood Sawdust Content on Rheological and Structural Changes, and Thermo-Mechanical Properties of PVC/Sawdust CompositesPolymer International, 52(12): 1847-1855 (Q1 in Scopus).

49. Sombatsompop N & Sungsanit K (2003) Processability, Rheology, Thermal, Mechanical and Morphological Properties of Post-Consumer PVC Bottles and CablesJournal of Applied Polymer Science, 89(10): 2738-2748 (Q1 in Scopus).

48. Kumnuantip C & Sombatsompop N (2003) Dynamic Mechanical Properties and Swelling Behaviour of NR/Reclaimed Rubber BlendsMaterials Letters, 57(21): 3167-3174 (Q1 in Scopus).

47. Sombatsompop N & Kumnuantip C (2003) Rheology, Cure Characteristics, Physical and Mechanical Properties of Tire-Tread Reclaimed Rubber/NR CompoundsJournal of Applied Polymer Science, 87(10): 1723-1731 (Q1 in Scopus).

46. Sombatsompop N & O-Charoen N (2003) Experimental Studies on Extrudate Swell Behaviour of PS and LLDPE Melts in Single and Dual Capillary DiesJournal of Applied Polymer Science, 87(10): 1713-1722 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2002

45. Sombatsompop N (2002) Extrudate Swell and Texture of PS, LDPE, ABS, PVC Melts and Their Blends in Extrusion Capillary Flow Using a Magnetic Die SystemJournal of Applied Polymer Science, 86(2): 509-517 (Q1 in Scopus).

44. Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Surathanasakul V, Premkamolnetr N & Markpin T (2002) A Citation Report of Thai Academic Journals During 1996-2000Scientometrics, 55(3): 445-462 (Q1 in Scopus).

43. Sombatsompop N & Dangtungee R (2002) The Effects of the Actual Diameters and Diameter Ratios of Barrel and Die on the Elastic Swell and Entrance Pressure Drop of Natural Rubber in Capillary Die FlowJournal of Applied Polymer Science, 86(7): 1762-1772 (Q1 in Scopus).

42. Sombatsompop N, Intawong, N-S & Intawong, N-T (2002) Design and Construction of Photo-Conductive Light Pressure Sensor for Highly Viscous FluidsSensors and Actuators A: Physical, 102(1&2): 76-82 (Q1 in Scopus).

41. Sombatsompop N & Panapoy M (2002) Die Geometry Effects on Temperature Profile Measurements of Flowing PP melt in a Twin Screw ExtruderPolymer Testing, 21(1): 17-25 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2001

40. Sombatsompop N & Dangtungee R (2001) Flow Visualization & Extrudate Swell of Natural Rubber in a Capillary Rheometer: Effect of Die/Barrel SystemJournal of Applied Polymer Science, 82(10): 2525-2533 (Q1 in Scopus).

39. Sombatsompop N & Thongsang S (2001) Rheology, Morphology, and Mechanical and Thermal Properties of Recycled PVC PipesJournal of Applied Polymer Science, 82(10): 2478-2486 (Q1 in Scopus).

38. Sombatsompop N & Tangsongcharoen A (2001) Effects of Glass Fibre Content and Coolant Temperature on Temperature and Crystallinity Profiles of PP Melt During CoolingJournal of Applied Polymer Science, 82(9): 2087-2097 (Q1 in Scopus).

37. Sombatsompop N & Patcharaphun S (2001) A New Experimental Method for Determining Simultaneously True Radial Temperature Profiles of Polymer Melt under Isothermal Capillary Flow – Polymer Journal, 33(6): 491-494 (Q1 in Scopus).

36. Sombatsompop N & Dangtungee R (2001) Effect of Die Design on Flow Visualization & Die Swell of NR in a Capillary RheometerJournal of Materials Science Letters, 20(15): 1405-1408 (N/A).

35. Wimonmala E, Wootthikanokkhan J & Sombatsompop N (2001) Effects of Composition and Temperature on Extrudate Characteristics, Morphology and Tensile Properties of Acrylic Rubber Blended PVCJournal of Applied Polymer Science, 80(13): 2523-2534 (Q1 in Scopus).

34. Sombatsompop N, Rungrattawachai P, Bouvaree N & Eaksrisakul K (2001) Effect of Mastication Time on Flow Patterns of Natural Rubber in the Barrel of a Capillary RheometerPolymer Testing, 20(3): 317-320 (Q1 in Scopus).

33. Sombatsompop N & Panapoy M (2001) Comments on Temperature Profiles of PP Melt in the Barrel of a Twin Screw ExtruderPolymer Testing, 20(2): 217-221 (Q1 in Scopus).

32. Sombatsompop N & Intawong N-T (2001) Flow Properties and Entrance Corrections in Polymer Melts By a Barrel Mobile Capillary RheometerPolymer Testing, 20(1): 97-103 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2000

31. Sombatsompop N & Panapoy M (2000) Effect of Screw Rotating Speed on Melt Temperature Profiles in Twin Screw ExtruderJournal of Materials Science, 35(24): 6131-6137 (Q1 in Scopus).

30. Sombatsompop N, Chaiwattanapipat W & Panapoy M (2000) Melt Temperature Variations in the Barrels of an Injection Moulder and a Twin Screw ExtruderMaterials Research Innovations, 3(5): 271-275 (Q3 in Scopus).

29. Sombatsompop N & Lertkamolsin P (2000) Effects of Chemical Blowing Agents on Swelling Properties of Expanded ElastomersJournal of Elastomers and Plastics, 32(4): 311-328 (Q3 in Scopus).

28. Sombatsompop N & Chaiwattanapipat W (2000) Temperature Profiles of Glass Fibre Filled Polypropylene Melts in Injection MouldingPolymer Testing, 19 (6): 713-724 (Q1 in Scopus).

27. Sombatsompop N & Chaiwattanapipat W (2000) Temperature Distributions of Molten Polypropylene During Injection-MoldingAdvances in Polymer Technology, 19(2): 79-86 (Q2 in Scopus)

26. Sombatsompop N, Intawong N-T & Intawong N-S (2000) A Novel Sensing Device for Pressure Measurement in Molten Polymer SystemsPolymer Testing, 19 (5): 579-589 (Q1 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1999

25. Sombatsompop N, Chonniyom D & Wood A K (1999) Temperature Gradients in Molten Polymers During Cooling ProcessJournal of Applied Polymer Science, 74(13): 3268-3274 (Q1 in Scopus).

24. Sombatsompop N (1999) Dynamic Mechanical Properties of SBR and EPDM Vulcanisates Filled with Cryogenically Pulverised Flexible Polyurethane Foam ParticlesJournal of Applied Polymer Science, 74(5): 1129-1139 (Q1 in Scopus).

23. Sombatsompop N & Intawong N-T (1999) A Novel Capillary Rheometer for Measurement of Flow Properties of Polymer MeltsMaterials Research Innovations, 3(3): 150-155 (Q3 in Scopus).

22. Sombatsompop N, Saengjun B, Tareelap N & Sudaprasert T (1999) Dynamic Fatigue Properties of Closed-Cell non-Crosslinked PE Foams – Cellular Polymers, 18(3): 197-216 (Q3 in Scopus).

21. Sombatsompop N & Wood A (1999) A Novel Method for Velocity Profile Measurements in Flowing Polymer MeltsMaterials Research Innovations, 3(2): 107-111 (Q3 in Scopus).

20. Sombatsompop N (1999) Rheological Behaviour of Unvulcanised Natural Rubber Compounded with Cryogenically Pulverised Polyurethane Foam ParticlesJournal of Elastomers and Plastics, 31(3): 271-284 (Q3 in Scopus).

19. Sombatsompop N (1999) Swelling & Viscoelastic Properties of NR Vulcanisates Filled with Cryogenically Pulverised Polyurethane Foam ParticlesJournal of Elastomers and Plastics, 31(1): 37-55 (Q3 in Scopus).

18. Sombatsompop N (1999) Practical Concern Regarding the Use of the Mooney-Rilvin Equation to Assess Degree of Crosslinking of Swollen Rubber Vulcanisates – Polymers & Polymer Composites, 7(1): 41-44 (Q3 in Scopus).

17. Sombatsompop N (1999) A Survey of Rheological Properties of Polymer Melts in Capillary Rheometers – Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 15(1): 47-68 (Q3 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1998

16. Sombatsompop N (1998) Dynamic Mechanical Properties of Ground Flexible Polyurethane Foam Particles and Carbon Black Filled Natural Rubber VulcanisatesPolymer – Plastics Technology and Engineering, 37(1): 1-18 (Q1 in Scopus).

15. Sombatsompop N (1998) Investigation of Swelling Behaviour of NR VulcanisatesPolymer – Plastics Technology and Engineering, 37(1): 19-39 (Q1 in Scopus).

14. Sombatsompop N (1998) Effects of Crosslink Characteristics on Density and Swelling Bahaviour of Expanded Natural Rubber Vulcanisates – Cellular Polymers, 17(2): 63-74 (Q3 in Scopus).

13. Sombatsompop N & Wood A K (1998) An Examination of Melt Fracture in Molten PolymersPolymer – Plastics Technology and Engineering, 37(3): 317-331 (Q1 in Scopus).

12. Sombatsompop N (1998) Analysis of Cure Characteristics on Crosslink Density & Type and Viscoelastic Properties of Natural RubberPolymer – Plastics Technology and Engineering, 37(3): 333-349 (Q1 in Scopus).

11. Sombatsompop N (1998) Practical Use of the Mooney-Rilvin Equation for Determination of Degree of Crosslinking of Swollen NR VulcanisatesScienceAsia, 24(4): 199-204 (Q3 in Scopus).

10. Sombatsompop N (1998) Swelling Characteristics of Some Natural Rubber Based Elastomers – Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 14(4): 208-225 (Q3 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1997

9. Sombatsompop N & Wood A K (1997) Measurement of Thermal Conductivity of Polymers using an Improved Lee’s Disc ApparatusPolymer Testing, 16(3): 203-223 (Q1 in Scopus).

8. Sombatsompop N, Tan M C & Wood A K (1997) Flow Analysis of Natural Rubber in a Capillary Rheometer: I. Rheological Behaviour and Flow Visualisation in the BarrelPolymer Engineering and Science, 37(2): 270-280 (Q1 in Scopus).

7. Sombatsompop N & Wood A K (1997) Flow Analysis of Natural Rubber in a Capillary Rheometer: II.Flow Patterns and Die Entrance Velocity Profiles in the DiePolymer Engineering and Science, 37(2): 281-290 (Q1 in Scopus).

6. Sombatsompop N, Larkin S & Wood A K (1997) Real-Time Measurements of Temperature & Velocity Profiles of Polymer Melts Using Application Visualisation System – Journal of UNIRAS UK User Group, 2(4): 20-2 (N/A).

5. Sombatsompop N, Liolios K, Mohd-Jamel M H, & Wood A K (1997) Techniques for Pressure-Density-Temperature Measurements in Polymer Melts – Polymers & Polymer Composites, 5(4): 259-264 (Q3 in Scopus).

4. Sombatsompop N & Christodoulou KJ (1997) Penetration of Aromatic Hydrocarbons into Natural Rubber – Polymers & Polymer Composites, 5(5): 377-386 (Q3 in Scopus).

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1996

3. Sims G L A & Sombatsompop N (1996) Pulverised Flexible Polyurethane Foam Particles as a Filler in Natural Rubber Vulcanisates – Cellular Polymers, 15(2): 90-104 (Q3 in Scopus).

2. Sombatsompop N & Sims G L A (1996) Further Studies on the Use of Pulverised Flexible Polyurethane Foam Particles as Fillers in Natural Rubber Compounds – Cellular Polymers, 15(5): 317-334 (Q3 in Scopus).

1. Sombatsompop N & Sims G L A (1996) Pulverised Flexible Polyurethane Foam Particles and Carbon Black as Fillers in Natural Rubber Compounds – Polymer Recycling, 2(3): 221-229 (N/A)