วารสารระดับชาติ

ผลงานที่ได้รับการตอบรับและรอการตีพิมพ์

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)

ไม่มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

ไม่มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)

ไม่มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

ไม่มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ไม่มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

40. Katathikankul C, Niltui P, Kanking S,Sombatsompop N & Wimolmala E (2014) Mechanical Properties and Antibacterial Efficacies of HPQM based Neusilin/Natural Rubber with Carbon Black Filler- The Journal of Industrial Technology, 10(3): September – December : 46-60. [Fulltext] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

ไม่มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

39. Niltui P, Kanking S, Sombatsompop N & Wimolmala E (2012) Dynamic Mechanical Analysis and Elastic Recovery Behavior of Carbon Black/NBR Co-reinforced with Precipitated silica and Sillitin for Hydraulic Applications- KMUTT Research & Development Journal, 35(2): April – June: 143-156. [Fulltext]

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)

38. Markpin T, Kittiperakorn S, Kongkeaw A, Muangsuk R & Sombatsompop K (2011) Wear Behavior of Wood/PVC Composite for Woodlike Flooring Products – The Journal of Industrial Technology, 7(2): July – December: 31-38. [Fulltext] 

37. Yochai W, Ittiritmeechai S, Wongkaew C, Premkamolnetr N, Rachatahirun P, Markpin T & Sombatsompop N (2011) Thai Journals Quality Evaluation against Journal Selection Process Criteria of SCI-Expanded – KMUTT Research & Development Journal, 34(2): 165-183. [Fulltext] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)

36. Kositchaiyong A, Thongpin C, Sombatsompop K, Chandavasu C, Markpin T, Wimolmala E & Sombatsompop N (2010) Material Characterizations and Anti-bacterial Performances of Triclosan Containing High-Density Polyethylene – Journal of Research and Innovation for Thai Industries, 1 (3): September-December: :16-27. [Fulltext] 

35. Pattamasattayasonti N, Chaochanchaikul K, Rosarpitak V & Sombatsompop N (2010) Effects of UV-Weathering Aging and CeO2 Based Coating Layer on Mechanical and Structural Changes in Wood/PVC Composites – KKU Research Journal, 10(2): 1-9. [Fulltext] 

34. Kongvasana, N, Wimolmala E, Markpin T, Sombatsompop N & Kositchaiyong A (2010) Mechanical Properties and Morphology of Natural Rubber/Chloroprene Rubber Blends Filled with Fly-Ash under Thermal and Oil Ageing – KMUTT Research & Development Journal, 33 (1): January-March: 25-37. [Fulltext] 

33. Kositchaiyong A, Mitrprasertporn S, Wimolmala E, Markpin T & Sombatsompop N (2010) Utilization of Fly Ash Particles as Cost Reducing Agent for Rotational-Moulded Polyethylene Product through Blending Condition Improvement – Journal of Research and Innovation for Thai Industries, 1 (1): January-April: 42-52. [Fulltext] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)

ไม่มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)

32. Markpin T, Yochai W & Sombatsompop N (2008) Qualitative Characteristics and Citation Behavior of Thai Academic Journals – KMUTT Research & Development Journal, 31 (4): October-December: 671-683. [Fulltext] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)

31. Sombatsompop N, Wimolmala E & Markpin T (2007) Effects of Si69 Treatment of Fly Ash Surfaces and Thermal Ageing on the Properties of NR/SBR Blends – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 29(5): 1377-1391. [Fulltext] 

30. Sombatsompop N, Premkamolnetr N, Ratchatahirun P, Markpin T, Yochai W& Boonradsamee B (2007) TCI and Thai Journal Quality Development Path : Past to Present – The Journal of The Royal Thai Army Nurses, 8 (Suppl 1): January-June: 58-70. [Fulltext] 

29. T & Sombatsompop N (2007) Effect of Curing Techniques and Silane Treatment on Mechanical and Morphological Properties of Fly Ash/Epoxy Composites – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 29(1): 217-230. [Fulltext] 

28. Thongsang S & Sombatsompop N (2007) Reinforcement of Natural Rubber with Fly Ash from Different Local Sources – Suranaree Journal of Science & Technology, 14 (1): 77-89. [Fulltext] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)

27. Wimolmala E, Markpin T & Sombatsompop N (2006) Studies on the Properties of SBR-Fly Ash Composites using Silane Coupling Agent for Surface Treatment – KMUTT Research & Development Journal, 29 (3): July-September: 354-373. [Fulltext] 

26. Premkamolnetr N, MarkpinmT, Ratchatahiran P, Yochai W & Sombatsompop N (2006) Critical Peer Review System – TRF Research Community, 12 (68): July-August: 40-44. [Fulltext] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

25. Thongsang S, Suwapanaviwat, S, Supanpesat J, Chantawart S, Khamphan K & Sombatsompop N (2005) Effects of Recycled PVC Content and Processing Temperature on the Properties of PVC Products – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 27 (3): 575-589. [Fulltext] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)

24. Markpin T, Tareelap N, Kirtikara K & Sombatsompop N (2004) Design and Development of Electrodeposited Composite Coating Systems by Cathode Self-Rotation and Rotation around Anode – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 26 (2): 245-257. [Full Text] 

23. Metanawin T, Sombatsompop N & Setasuwon P (2004) Diamond Film Growth and Effect of Substrate Treatment on Adhesion Properties of Substrate and Diamond Film – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 26 (2): 259-268. [Full Text] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

22. Pinsanor V, Junpoonsup S, Patcharaphun S & Sombatsompop N (2003) Effects of Silica, Calcium Carbonate, and SiO2/CaCO3 Blends on Some Properties of Cellular NR Compounds – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 25 (1): 75-90. [Full Text] 

21. Surathanaskul V & Sombatsompop N (2003) Viewpoints of Personnel of King Mongkut’s University of Technology Thonburi Concerning the Quality Assurance of Higher Education in Accordance with The Ministry of University Affairs – KMUTT Research & Development Journal, 26 (1): 67-90. [Full Text] 

20. Sombatsompop N, Intawong N-T & Intawong N-S (2003) Light Dependent Detector Pressure Sensor for Highly Viscous Fluids – Lab Today, 2(2): 66-71.

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)

19. Sungsanit K, Sombatsompop N & Thongsang S (2002) The Possibility of Recycling PVC Products: Shampoo Bottles & Wire Cables – Suranaree Journal of Science & Technology, 9(2) 119-127.

18. Thongsang S, Sombatsompop N & Lapkaseamsook A (2002) Letters to Editor: Comments on Studies on the Possibility of Recycling PVC Pipes – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 24 (1): 173-176.

17. Patcharaphun S & Sombatsompop N (2002) Measurements of True Melt Temperature of Polymer Melts in a Circular Cross-sectional Duct Using Moving Temperature Sensor – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 24 (1), 53-66.

16. Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Surathanasakul V, Premkamolnetr N & Markpin T (2002) Journal Impact Factors for Thai Academic Journals: Part II. Journal Immediacy Index – KMUTT Research and Development Journal, 25 (1), 87-95.

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)

15. Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Surathanasakul V, Premkamolnetr N & Markpin T (2001) Journal Impact Factors for Thai Academic Journals: I. Preliminary Research Results – KMUTT Research and Development Journal, 24(3), 355-368.

14. Sombatsompop N (2001) Error Sources in Rheological Measurements of Carbon Black Filled Rubber Compounds – Suranaree Journal of Science & Technology, 8 (4), 236-242.

13. Tritipchuavalit V, Sutad-Na-Ayuthaya C, & Sombatsompop N (2001) Recycling of Polyethylene Drinking Bottles – MTEC Journal, 22 (1): 11-16.

12. Sombatsompop N, Sakulsuppaset S, Chainaken E, & Patcharaphun S (2001) Effect of Duct Cross-Section Design on Temperature Profile Measurements in Flowing Polymer Melts in Injection Moulding – KMUTT Research and Development Journal, 24 (3), 269-283.

11. Tangsongcharoen A & Sombatsompop N (2001) Cooling Curves and Crystallisation Behaviour of Molten PP and its Blends with LDPE, PS and ABS – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 23 (3): 399-413.

10. Thongsang S, Sombatsompop N & Lapkaseamsook A (2001) Studies on the Possibility of Recycling PVC Pipes – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 23 (2): 275-289.

9. Tritipchuavalit V, Sutad-Na-Ayuthaya C, & Sombatsompop N (2001) Recycling of Polyethylene Drinking Bottles – MTEC Journal, 22 (1): 11-16.

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

8. Nakornriab N & Sombatsompop N (2000) Service Conditions Affecting Peel Characteristics of PE Foam and Steel Using Neoprene Adhesives – Engineering Transactions, 3 (2&3): 164-172.

7. Rungrattawachai P, Eaksrisakul K, Bouvaree N, Intawang N-T & Sombatsompop N (2000) Flow Properties & Flow Patterns of NR and SBR Compounds in a New Capillary Rheometer – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 22 (4): 477-487.

6. Sombatsompop N, Tareelap N, Sudaprasert T, Nakornriab N & Metanawin, T (2000) Effects of Sample Preparation Conditions on Peel Properties of PE Foam/Steel Composites – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 22 (1): 95-105.

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)

5. Intawong N-T, Intawong N-S & Sombatsompop N (1999) A Novel Pressure Sensor for Polymer Melts in Capillary Rheometers – KKU Engineering Journal, 26 (1&2): 59-81.

4. Chaiwattanapipat W, Panapoy M, Tangsongcharoen A & Sombatsompop N (1999) Analysis & Development of Temperature Sensor in Polymer Processing – KKU Engineering Journal, 26 (3): 33-55.

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)

3. Sombatsompop N & Wood AK (1998) Comments on Some Assumptions Made for the Determination of Polymer Melt Flow Properties – Journal of Scientific Research of Chulalongkorn University, 23 (2): 101-107.

2. Sombatsompop N (1998) Comparison of Rubber Vulcanisate Properties Filled with Carbon Black and Used Flexible Polyurethane Foams – KKU Engineering Journal, 25 (3): 27-39.

1. Sombatsompop N (1998) Relationship between Temperature Profiles and Flow Patterns of Flowing Polymer Melts – Songklanakarin Journal of Science & Technology, 20 (4): 455-463.