หน่วยงานภาควิชาการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
อัตราพนักงานวิจัยเต็มเวลา 3 อัตรา
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
หัวหน้ากลุ่ม P-PROF เป็น mentor ในทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สกว. 1 คน
ร่วมทำงานวิจัย 2 เรื่อง
สนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องชั่ง digital 1 เครื่อง
 
  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
หัวหน้ากลุ่ม P-PROF เป็น mentor ในทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สกว. 1 คน
ร่วมทำงานวิจัยด้าน Polymer Composites
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ร่วมทำงานวิจัยด้าน Active-bioploymer
 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
หัวหน้ากลุ่ม P-PROF เป็น mentor ในทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สกว. 1 คน
ร่วมทำงานวิจัยด้าน Polymer rheology
 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลิตผลงานวิชาการ และนักศึกษาปริญญาเอก
ร่วมทำงานวิจัยด้าน CAPNATURE
 
  Tokyo Metropolitan University, (ประเทศญี่ปุ่น)
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา คปก. 1 คน