นักวิจัย

1.

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
(PhD – Surface Coating)
สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
E-mail: tippaban.sud@kmutt.ac.th

2.

รศ.เอกชัย วิมลมาลา (เอก)
(MEng – Mater. Technology)
กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647 , 0-2470-9642
E-mail: ekachai.wim@kmutt.ac.th

3.

รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (บอย)
(MEng – Mater. Technology)
กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-9642
E-mail: teerasak.mar@kmutt.ac.th

5.

ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี (สิทธิ์)
(PhD – Mater. Technology)
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร: 02-555-2000 ต่อ 8222, 8212, 8215 ต่อ 417
E-mail: sithipong.m@eng.kmutnb.ac.th

13.

ดร.ศิริชัย ก้านกิ่ง (แมน)
(Ph.D. – Mater. Technology)
กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647 , 0-2470-9642
E-mail: k.sirichai.sk@gmail.com