นักวิจัย

1.

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
(PhD – Surface Coating)
สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
E-mail: tippaban.sud@kmutt.ac.th

2.

รศ.เอกชัย วิมลมาลา (เอก)
(MEng – Mater. Technology)
กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647 , 0-2470-8695-9 ต่อ 319
E-mail: ekachai.wim@kmutt.ac.th

3.

รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (บอย)
(MEng – Mater. Technology)
กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647 , 0-2470-8695-9 ต่อ 319
E-mail: teerasak.mar@kmutt.ac.th

4.

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง
(Ph.D. – Physics)
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โทร: 02-562-5555 ต่อ 1208
E-mail: fscikssa@ku.ac.th

5.

ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี (สิทธิ์)
(PhD – Mater. Technology)
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร: 02-555-2000 ต่อ 8222, 8212, 8215 ต่อ 417
E-mail: sithipong.m@eng.kmutnb.ac.th

6.

ดร. กุลนิดา เทพทิม (โป้ง)
(PhD – Mater. Technology)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โทร: 02-8894585-7 ต่อ 2696
E-mail: kilnida.tap@rmutt.ac.th

7.

ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข
(PhD – Information & Library Studies)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647
E-mail: snongyao@gmail.com

8.

นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
(BBA – General Management)
สำนักงานคณบดี คณะพลังงงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8614
E-mail: preeyanuch.rat@kmutt.ac.th

9.

นายชาตรี วงษ์แก้ว (เอ)
(MEng – Energy Technology)
กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647
E-mail: chatree.won@kmutt.ac.th 

10.

นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย (โหน่ง)
(BBA – Money & Banking)
สำนักหอสมุด และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647 
E-mail: wutthisit.yoc@kmutt.ac.th

11.

นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย (โจโบะ)
(BSci – Computer Sci.)
สำนักหอสมุด และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647
E-mail: santi.itt@kmutt.ac.th

12.

นางสาวสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย (โอ๋)
(M.S.Ind.Ed. – Computer and Information Technology))
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647
E-mail: sutpitcha@gmail.com

13.

นางสาวอุมาพร เย็บปัก (กั้ย)
(MEng – Energy management of technology)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647
E-mail: kai_che@windowslive.com

14.

นายอานนท์ พงษ์ใหญ่ (อาร์ต)
( M.A. – Communication Arts.)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647
E-mail: miracle.artto@gmail.com