บทความพิเศษ

17. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 41 เรื่อง “วัสดุทางวิศวกรรมกับการกีฬา” โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
16. “ชีวิตที่พอเพียง: 432.หัวอกอาจารย์มหาวิทยาลัย” หรือ link https://www.gotoknow.org/blogs/posts/156152 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
15. “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทียมในงานวิศวกรรมโยธา” ในวารสารประชาคมวิจัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 75 โดย กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์
14. “Measuring the impact of research” ใน Research Global Journal โดย Duryea และคณะ (ผู้แต่งชาวออสเตรเลีย)
13. “ศูนย์ TCI กับเส้นทางการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย : อดีต..สู่..ปัจจุบัน” โดย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะฯ: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ผู้แต่ง)
12. “เจ็ดชีวิตของนักวิทยาศาสตร์” โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (ถอดความจากงานปาฐกถาพระยาปรีชานุสรณ์ 25 ก.ย. 40)
11. “เถ้า ลอย เหลือทิ้ง” เป็นสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มความแข็งแกร่ง คงความยืดหยุ่น ทดแทนสารราคาแพง โดย ประชาคมวิจัย สกว. (บทสัมภาษณ์ / ศิรินทร ทองแสง)
10. “สรุปข้อผิดพลาดจากการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์” โดย กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (ผู้เรียบเรียง)
9. “How to choose a journal for publication? and the journal impact factors” เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (ผู้แต่ง)
8. “กว่าจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ “ยงยุทธ ยุทธวงศ์” โดย เว็บไซต์ผู้จัดการ (บทสัมภาษณ์)
7. “ชนิดของรายงานการวิจัย โครงสร้าง และเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย” โดย กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล (ผู้แต่ง)
6. “โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบไม้และพลาสติก” โดย ธนิต เมธีนุกูล และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (แปลและเรียบเรียง)
5. “นักวิชาการรุ่นใหม่ย้ำ…เด็กช่างกลเป็นนักวิชาการที่ดีได้” โดย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (ผู้แต่ง)
4. “เส้นทางนักวิจัยอาชีพเป็นจริงหรือเพียงฝัน” โดย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (ผู้แต่ง)
3. “วิกฤตระบบ Peer review” โดย นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และคณะฯ: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ผู้แต่ง)
2. “How to write a scientific research paper” โดย Peter Wenderoth (ผู้แต่ง)
1. “Twelve steps to developing an effective first draft of your manuscript” โดย San Francisco Edit (ผู้แต่ง)