แบบฟอร์มและปฏิทินการจองใช้เครื่องมือทดสอบ

แบบฟอร์มและขั้นตอนขอรับการทดสอบ

1. ขั้นตอนการขอรับบริการการทดสอบผ่านหน่วยงานภายในกลุ่มวิจัย P-PROF
2. แบบคำขอรับบริการการทดสอบ
3. ตัวอย่างจดหมายบันทึกข้อความขอทดสอบ

ปฏิทินการจองใช้เครื่องมือทดสอบ

ตารางจองใช้เครื่อง OVEN

ตารางจองใช้เครื่อง TWO ROLL MILL

ตารางจองใช้เครื่อง HOT COMPRESSION

ตารางจองใช้เครื่อง OSCILLATING DISK RHEOMETER (ODR)

ตารางจองใช้เครื่อง IMPACT MACHINE

ตารางจองใช้เครื่อง UNIVERSAL TESTING MACHINE

ตารางจองใช้เครื่อง TWIN-SCREW EXTRUDER MACHINE

ตารางจองใช้เครื่อง QUV ACCELERATED WEATHERING TESTER