ศิษย์เก่าปริญญาโท

1.   
นายวัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์ (ซีโร่)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2542
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
โทร : 0-5389-2780 ต่อ 2300
E-mail : w_zero1971@hotmail.com

2.  

ผศ.มานพ ปานะโปย (ลุย)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2542
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โทร : 0-3421-9363 ต่อ 1717
E-mail : pmanop@su.ac.th

3.  

ดร. นิคม นครเรียบ
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2542
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร : 0-4375-4322 ต่อ 1117
E-mail : nakhonriab.n@msu.ac.th

4.  

นายอรุณ คงแก้ว
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2542
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร : 0-2201-7107
E-mail : jackarun@hotmail.com

5.  

รศ.เอกชัย วิมลมาลา (เอก)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2543
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : นักวิจัย
 สถานที่ทำงาน : กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี EN3514 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 0-2470-8647
E-mail : ekachai.wim@kmutt.ac.th

6.  

ผศ. ดร.กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ (หน่อง)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : –
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2543
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
โทร : 0-2201-7107
E-mail : kkimapong@hotmail.com

7.  

นายธนพัฒน์ ตั้งทรงเจริญ (อั๋น)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2543
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : NS Electronics Bangkok (1993) Ltd.
40/10 ซอยลาซาล ถนนสุขุมวิท 105 บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2749-1680
E-mail : tanapatta@nseb.co.th

8.  

รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (บอย)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2543
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : นักวิจัย
 สถานที่ทำงาน : กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
EN3514 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 0-2470-8647 , 0-2470-8695-9 ต่อ 319
E-mail : teerasak.mar@kmutt.ac.th

9.  

ผศ. ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ (ป๊อก)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : –
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2543
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร : 0-2942-8555 ต่อ 2103, 2104
E-mail : fengsjpc@ku.ac.th

10.  

ผศ. ดร.ศิรินทร ทองแสง (มะห์)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : PhD – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2550
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2543

 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร : 0-2452-3456 ต่อ 4133
E-mail : sirinthorn.tho@kmutt.ac.th

11.  

นายพิสุทธิ์ เลิศกมลสิน
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Indust. Chemistry, ปีการศึกษา 2543
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 สถานที่ทำงาน : –
โทร : –
E-mail : –

12.  

นายมงคล จตุโพธิ์ (ตุ้ม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : Graduate Diploma – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2543
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : QIIS co. ltd.
19/20-22 Block A, Rama 9 rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, Thailand, 10310
โทร : 02-2030357-60 ต่อ 107
โทรสาร : 02-2030245
E-mail : mongkhon@harn.co.th

13.  

ผศ. ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี (เนิ่น)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2544
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร : 0-2587-8251
E-mail : rdg@kmitnb.ac.th

14.  

นายสุนทร จาบรรณ์
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2544
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 สถานที่ทำงาน : –
โทร : –
E-mail : 

15.  

ดร.ธนภักษ์ เมธนาวิน (ป็อบ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2544
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร : 0-2587-4335-24 ต่อ 8610, 8617 ต่อ 1
E-mail : tmw@kmitnb.ac.th

16.  

ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ (ปิ๋ว)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2545
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร : 0-2664-1000 ต่อ 8654
E-mail : supitcha@swu.ac.th

17.  

ดร.กุลวดี สังข์สนิท (จุ๊บ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2546
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทร : 0-2549-3484-5
E-mail : nongwadee@lycos.com

18.  

นายนริศ อินต๊ะวงค์ (เอ๋)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2546
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
โทร : 0-5389-2780 ต่อ 2300
E-mail : ns_mt_kmutt@yahoo.com

19.  

นายโชคชัย สิงหธรรม (โจ้)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : Boonyanuch Engineering Co., Ltd.
19 ซอย 9 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร : 0-3868-7067-72
E-mail : 

20.  

นายก้องเกียร์ติ สุขีมิตร (ก้อง)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2546
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 สถานที่ทำงาน : –
โทร : –
E-mail : sukhimit@yahoo.com

21.  

นายจักริน พรหมจิรสุข (แอ๊ด)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2546
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : MCI & TSH CO., LTD.
149 หมู่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 0-2315-2341-2, 0-2705-2291-3
E-mail : chakarin@mcitsh.com

22.  

ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล (กบ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2546
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สถานที่ทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร : –
E-mail : kantima.cha@kmutt.ac.th

23.  

ดร.นที ศรีสวัสดิ์ (หมู)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2546
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทร : 0-2549-3450
E-mail : textilechemist@hotmail.com

24.  

นายศุภกิจ เศิกศิริ (เสก)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2546
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น
โทร : 0-2938-7058-65 ต่อ 193
E-mail : ensupaki@stjohn.ac.th

25.  

ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ (ช้าง)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : –
 ปริญญาโท : PhM – Env. Technology , ปีการศึกษา 2547
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทร : 0-2549-3484-5
E-mail : o_charoen@hotmail.com

26.  

นางสาวชนิดา โยธินวัฒนกำธร (เจี๊ยบ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2547
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : TPN FlexPak Co., Ltd.
นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกวน์ 124 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร : 0-3857-1488
E-mail : chaniday@hotmail.com

27.  

ดร.อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ (สัน)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2548
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : …..
 สถานที่ : …..
โทร : 0-2470-8647, 0-2470-8695-9 ต่อ 319
E-mail : apisit.kos@kmutt.ac.th

28.  

ดร.ภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ (ภู)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2548
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร : –
E-mail : asnable087@yahoo.com

29.  

นายศรัณย์ ชุมไชโย (ก้อง)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2548
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : Aurecon Consulting (Thailand) Co.. Ltd.
Level 15 Prime Building 24 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd., Klogtoey Nua, Wattana Bangkok 10110, Thailand.
โทร : +662-260-4560, +662-260-4570
E-mail : sarunc@ap.aurecongroup.com

30.  

นางสาวธนวรรณ เชาวสกู (กีฟ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2548
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : Celestica Thailand Co., Ltd.
49/18 Leam Chabang Inds. Est. Tungsukhla, Sriracha, Chonburi, Thailand 20230
โทร : 038-493561, 038-493585
E-mail : ctanawan@celestica.com

31.  

นางสาวอรอุมา สันตวิธี (แยม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Polymer Science & Engineering, Silpakorn University, ปีการศึกษา 2548
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0-2564-6500
E-mail : osontavitee@hotmail.com

32.  

นางสาวลดาวรรณ โชติรัตน์ (เอก)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2549
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0-2564-6500
โทรสาร : 02-564-6501-5
E-mail : aek_lada@hotmail.com

33.  

นายนิทัศน์ เหลืองวิรุจน์กุล (โอ๊ค)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2549
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : Diethelm company
โทร : –
E-mail : nitat_baa@hotmail.com

34.  

ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ (จิ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2549
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร : –
E-mail : praya1@hotmail.com

35.  

นางสาวปัณฑ์ชนิต แสนวิทยากร (ติ๊ก)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2549
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : tikky_ps@yahoo.com

36.  

นางสาวอธิชา โยธารักษ์ (น้อง)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Polymer Science & Engineering, Silpakorn University, ปีการศึกษา 2549
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : Chemical Innovation Co. Ltd.
โทร : –
E-mail : Athicha_y@hotmail.com

37.  

ดร.กุลนิดา เทพทิม (โป้ง)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2549
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทร : –
E-mail : differencedesign@hotmail.com

38.  

นาศุกกิจ ตั้งจิตรพรกูล (เคี้ยง)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2550
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร : 0 3892 2000
E-mail : supakit.t@pttchem.com

39.  

นายบัณฑิต ศรีนวลสุข (ฑิต)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Polymer Science & Engineering, Silpakorn University, ปีการศึกษา 2550
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : srenualsukh@hotmail.com

40.  

นายชัชวาลย์ กันทะลา( ป๊อด)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2551
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
โทร : 0-5389-2780 ต่อ 2300
E-mail chatchawan_kantala@yahoo.com

41.  

นายนันทวัฒน์ แตงจันทรา (ปิ๊ก)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Polymer Science & Engineering, Silpakorn University, ปีการศึกษา 2551
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0-2564-6500
E-mail : gasscoile07@hotmail.com

42.  

นายภควรรษ ฉ่ำมณี (หนุ่ม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 255ๅ
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ เจ พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
38/11 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร : 038-490330-5
โทรสาร : 038-490-337
E-mail : NOOM-Petro@hotmail.com

43.  

นายชัชชัย วงศ์เฉลียว (ต่อ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2551
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : …..
 สถานที่ทำงาน : …..
โทร : –
E-mail : tor036@hotmail.com

44.  

นายกมล หงษ์ศรีสุวรรณ์ (เอก)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2552
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ฝ่ายการขายและการตลาด
 สถานที่ทำงาน : บริษัท อะเดกะ ไฟน์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
51/2 อาคารร่วมฤดี 3 ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยร่วมฤดี ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02-255-4268 , 02-253-6128-9
E-mail : akeio@hotmail.com or kamol@afct.co.th

45.  

นายกฤษรา คงนวล (ตุลย์)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอก กลาส อินดัสตรี จำกัด
194 หมู่ 4 ถ.เนินไม้หอม ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร : 038-678111-9 ต่อ 8435
E-mail : tund28gtr@hotmail.com or Kritsara.k@bgiglass.com

46.  

นายประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย (เต่า)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2552
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : prapon_13@yahoo.com

47.  

นางสาวนภาลัย คงวาสน์ (ไพลิน)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2552
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
141/1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี่ ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 0-2501-1400 ต่อ 2524
โทรสาร : 0-2501-1120
E-mail : pili_noko@hotmail.com

48.  

นายนฤดล มงคลลาภกิจ (ดล)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2552
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด (แผนก R&D)
192 ถนนสุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร : 02-815-6969 ต่อ 4362
โทรสาร : 02-815-5605
E-mail : emerald_d@hotmail.com

49.  

นายนภัส ปัทมสัตยาสนธิ (ฝุก)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2552
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : fook_ann@hotmail.com

50.  

นายศุภฤกษ์ ตั้งจิตรพรกูล (ชา)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2552
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : ononocha@hotmail.com

51.  

นายณัฐพร ศรีลอย (เฟียต)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2552
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ เจ พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
38/11 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร : 038-490330-5
โทรสาร : 038-490-337
E-mail : nattaporn_fiat@hotmail.com

52.  

นายวาทิตย์ โลไฮสง (บ๊อบ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2552
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ เจ พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
38/11 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร : 038-490330-5
โทรสาร : 038-490-337
E-mail : blueskillers@hotmail.com

53.  

นางสาวชุลีพันธ์ พันธุ์เอี่ยม (ปอ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2553
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : mangpor_pe@hotmail.com

54.  

นางสาวณัฐินี อินทวงศ์ (นัท)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2553
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร : 0 3892 2000
E-mail : nut_science_kmitl@hotmail.com

55.  

นายเวชยันต์ ป้องนพ (โอ๋)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2553
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : สยามมิชลิน จำกัด
โทร : –
E-mail : oa_yes@hotmail.com

56.  

นายกานต์ ศิลปสอน (กาน)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2553
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
โทร : –
E-mail : pobunaka@hotmail.com

57.  

นางสาวสุปรีดา เจียมตระกูล (สน)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2553
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : –
E-mail : sonhnor@hotmail.com

58.  

นางสาววีรยา วรคันธ์ (เดียร์)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2553
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : Technical Sales Representative (Plastic & Polymer Business)
 สถานที่ทำงาน : บริษัท ออปติมอล เทค จำกัด (Opimal Tech Co., Ltd.)
โทร : +662-7495850-3 ext. 131
โทรสาร : +662-7495772
E-mail : kikidear@hotmail.com

59.  

นางสาวณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา (รี่)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2553
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : Technical Sales Representative (Plastic & Polymer Business)
 สถานที่ทำงาน : บริษัท ออปติมอล เทค จำกัด (Opimal Tech Co., Ltd.)
มือถือ : +66-81-9320726
โทร : +662-7495850-3 ext. 131
โทรสาร : +662-7495772
E-mail : ra_ra_ry@hotmail.com or Natita@optimal.co.th

60.  

นายคณิศร ใจเอื้อ (อ๊อฟ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : kanisorn_off@hotmail.com

61.  

นายอัฐพงษ์ กิตติ์ชัยวัชร์ (พงษ์)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : pong_pong266@hotmail.com

62.  

นางสาวรัชนี ฉินกมลทอง (ชมพู่)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : chomm_poo@hotmail.com

63.  

นายเชษฐ์ภรณ์ แก้วกนกศิลป์ (โจ้)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : mao_narak@hotmail.com

64.  

นายศิริชัย ก้านกิ่ง (แมน)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก
 สถานที่ทำงาน : กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร : –
E-mail : k.sirichai.sk@gmail.com

65.  

นางสาวปิยะภรณ์ นิลทุ้ย (แป๋ว)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : lovein_bk@hotmail.com

66.  

นางสาวโสมธิดา ลิขิตเลิศ (มุก)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทร : –
E-mail : mook_246@hotmail.com

67.  

นางสาวนริศตา น้อยฉ่ำ (ตา)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : chocobee_ta@hotmail.com

68.  

นายวรณัฐ ไกรเดช (เบิร์ด)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 0-2470-8695-9 ext. 319
E-mail : worabird@hotmail.com

69.  

นายนัตตุลา วงศ์ต๊ะ (อาร์ม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : frenzyboys@hotmail.com

70.   นางสาวนันทิยา ศิลาคุปต์ (เมย์) ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554  ปริญญาตรี : – ประวัติการทำงาน  ตำแหน่ง : ……  สถานที่ทำงาน : …… โทร : – E-mail : 

71.  

นางสาวจันทราพร พรหมฉิม (แอม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2554
 ปริญญาตรี : –
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : a_amp06@hotmail.com

72.  

นายปิติพงษ์ พรหมรักษ์ (กุย)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2555
 ปริญญาตรี : B.Sc – Materials Science (Gemology & Jewelry)
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : accba_64@hotmail.com

73.  

นางสาวปาริชาติ ยศแก้ว (ปลา)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2555
 ปริญญาตรี : B.Sc – Materials Science (Gemology&Jewelry)
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : Par_r@hotmail.com

74.  

นางสาวปวีณา แตงอุดม (ส้ม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2555
 ปริญญาตรี : B.Eng – Petrochem. & Polymer Mater
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : –
 สถานที่ทำงาน : –
โทร : –
E-mail : tangudom_39@hotmail.com

75.  

นางสาวอธิษฐาน แสนยะเสนีย์ (ส้ม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2555
 ปริญญาตรี : B.Eng – Petrochem. & Polymer Mater
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : ora_ath@hotmail.com

76.  

นางสาววราทิตย์ นันตะนะ (ขวัญ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2556
 ปริญญาตรี : B.Eng – Materials Engineering
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : kongkwan_23@hotmail.com

77.  

นางสาวศศิธร ศรีคำม้วน (กอล์ฟ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2556
 ปริญญาตรี : B.Eng – Petrochem. & Polymer Mater
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : sasi_dorotee12@hotmail.com

78.  

นางสาวชิตสุปรีย์ กตาธิการกุล (เอ้)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2557
 ปริญญาตรี : B.Eng – Materials Sci and Eng
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : chitsupree@gmail.com

79.  

นางสาวอริยา ศรีบุตร (ออม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2557
 ปริญญาตรี : Industrial Chemistry and Environment
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : –
E-mail : ariya.sributr@gmail.com

80.  

นายภาณุพงศ์ ศรีมาลานนท์ (ตูม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2557
 ปริญญาตรี : B.Eng – Polymer Engineering
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 080-489-9366
E-mail : panupong_sri@yahoo.com

81.  

นางสาวกุลสุชา ปิ่นเงิน (ฟิล์ม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2558
 ปริญญาตรี : B.Eng – Petrochem. & Polymer Mater
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 081-340-8809
E-mail : underline.fice@gmail.com

82.  

นางสาวพจนพร ฮวบเจริญ (พจ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2558
 ปริญญาตรี : B.S., Chemistry
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 083-0873574
E-mail : potchanaporn.h@gmail.com

83.  

นายอาทิตย์ เอกศิรินิมิต (แนค)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2558
 ปริญญาตรี : B.Eng – Petrochemical and Polymeric Engineering
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 087-476-2955
E-mail : ek.artith@gmail.com

84.  

นายศรัณย์ รุ่งเรืองศุภรัตน์ (รัน)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2558
 ปริญญาตรี : B.Eng – Petrochemical and Polymeric Engineering
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 087-329-9329
E-mail : sarun_mhoo@hotmail.com

85.  

นายธนกฤต จันทร์หอม (ฟิว)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2558
 ปริญญาตรี : B.Eng – Petrochemical and Polymeric Engineering
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 084-612-3642
E-mail : the-few-time_forme@hotmail.com

86.  

นายธนเทพ ทรัพย์เจริญพร (อาร์ม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2558
 ปริญญาตรี : B.Eng – Petrochemical and Polymeric Engineering
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 087-358-5383
E-mail : tanathep_arm@hotmail.com

87.  

นายวรวิทย์ จิตรเอื้อกุล (กอล์ฟ)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2558
 ปริญญาตรี : B.Eng – Materials Engineering
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 089-842-5668
E-mail : worrawit1990@gmail.com

88.  

นางสาวกีรติกานต์ นิลยอง (อิงค์)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : MEng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2559
 ปริญญาตรี : B.Eng – Materials Engineering
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 085-277-2802
E-mail : inking_001@hotmail.com

89.  

นางสาวเสาวภา ชูศรี (กวาง)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : M.Eng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2559
 ปริญญาตรี : B.Eng – Materials Engineering
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 087-357-4095
E-mail : kwang211033@hotmail.com

90.  

นางสาวสุพิชชา ส่งประสพ (เตย)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : M.Eng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2560
 ปริญญาตรี : B.Sc – Polymer
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 090-719-3550
E-mail : suphitcha496@gmail.com

91.  

นางสาวศิริวรรณ จันทร์ศรีนาค (ดิว)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : M.Eng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2560
 ปริญญาตรี : B.Sc – Rubber and polymer technology
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 081-737-8717
E-mail : siriwan_dew@hotmail.com

92.  

นางสาวนัฐนรี โสภาเจริญวงศ์ (แหม่ม)
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : M.Eng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2562
 ปริญญาตรี : B. Sc. (Rubber and Polymers Technology)
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 087-456-2280
E-mail : yamarang001@gmail.com

93.  

นางสาวผกามาศ ลิ่มอรุณ (น้ำหวาน)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : M.Eng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2563
ปริญญาตรี : B. Sci. (Applied Radiation and Isotope)
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 085-392-4015
E-mail : phakamat.n26@gmail.com

94.  
นายเพิ่มพล เสียงดัง (แฟนต้า)
Mr.Phoempon Siangdang
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : M.Eng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2563
ปริญญาตรี : B.Sc. (Polymer Materials Technology)
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 080-569-1722
E-mail : Poppet444@gmail.com

95. 

นางสาวจริยาภรณ์ รักษ์แก้ว (ปาล์ม)
Ms.Jariyaporn Rakkaew

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : M.Eng – Mater. Technology , ปีการศึกษา 2563
ปริญญาตรี : B.Sc. (Applied Radiation and Isotope)
ประวัติการทำงาน
 ตำแหน่ง : ……
 สถานที่ทำงาน : ……
โทร : 081-368-5436
E-mail : Jariyaporn.ra@gmail.com