เอกสารประกอบการสอน

ภาคการศึกษา 1/2556

EN 601 : Research Methodology
สัปดาห์ที่ เรื่อง วันที่สอน
1 หัวข้อ 1 Research Performance Evaluations and Univ Ranking โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน 7 พ.ย. 2556
2 หัวข้อ 2 Uses of ISI Web of Science & SCOPUS โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน 14 พ.ย. 2556

ภาคการศึกษา 1/2555

EN 601 : Research Methodology
สัปดาห์ที่ เรื่อง วันที่สอน
1 หัวข้อ 1 Introduction to Research Methodology โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 23 ส.ค. 2555
2 หัวข้อ 2 Field of Research (FoR): Classification โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 27 ก.ย. 2555
3 หัวข้อ 3 Research topic and problem โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 27 ก.ย. 2555
4 หัวข้อ 4 Research Performance Evaluations and Univ Ranking โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน 4 ต.ค. 2555
5 หัวข้อ 5 Research Publication โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 25 ต.ค.,1 พ.ย. 2555
6

หัวข้อ 6

– ข้อผิดพลาดจากการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
– Effective Oral Presentation โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

22 พ.ย. 2555
MTT655 : Polymer Processing
สัปดาห์ที่ เรื่อง วันที่สอน
1 หัวข้อ 1 Introduction to Polymer Processing โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 22 ส.ค. 2555
2 หัวข้อ 2 Extrusion โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 5 ก.ย. 2555
3 หัวข้อ 3 Derivatives in EX โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 12 ก.ย. 2555
4 หัวข้อ 4 Injection Moulding โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 19,26 ก.ย. 2555
5 หัวข้อ 5 Derivatives in IM โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 3 ต.ค. 2555
6 หัวข้อ 6 Compression molding- Transfer molding-Thermoforming and Rotational molding process โดย นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ 31 ต.ค. 2555
MTT656 : Polymer Characterization and Analysis
สัปดาห์ที่ เรื่อง วันที่สอน
Polymer Characterization and Analysis โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 14 พ.ย. 2555
MTT651 : Polymer Rheology
สัปดาห์ที่ เรื่อง วันที่สอน
Introduction to Polymer Rheology โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 23 ม.ค. 2556
Stress-controlled rheometer โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 6 ก.พ. 2556
Concentric Cylinder โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 6 ก.พ. 2556
Paraellel plate โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 6 ก.พ. 2556
Screw extrusion rheometer โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 6 ก.พ. 2556
Cone & Plate โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 6 ก.พ. 2556
Rate-controlled Rheometer โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 6 ก.พ. 2556
Mooney Viscometer โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 6 ก.พ. 2556
Melt Flow Indexer โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 6 ก.พ. 2556
Corrections to flow data in polymer melts โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 11-12 ก.พ. 2556
Normal stress sharskin & melt fracture โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 12 มี.ค. 2556
Radial extrudate swell and velocity profiles โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 12 มี.ค. 2556
Effect of magnetic field on swell of various polymers โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 12 มี.ค. 2556
Elastic Properties and die swell โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 12 มี.ค. 2556
Introduction to Elongational Flow โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
Rheology in Die Based Processing โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
Rheology in Mould Based Processing โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ