สุดยอดนวัตกรรม ‘ถุงพลาสติกชีวภาพ’ ที่ถูกนำมาใช้กับ ถุงบรรจุผลผลิต ถุงปลูก และถุงเพาะ โดยเรื่องราวดีๆ ในวันนี้ได้รับการเผยแพร่จากเพจเฟซบุ๊ก “โครงการหลวง” ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการหลวงกับความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ถุงบรรจุผลผลิต ถุงปลูก และถุงเพาะ ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (PLA) สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ ซึ่งมาจากข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพจนได้เป็นเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ในสภาพแวดล้อมปกติ ในเวลา 180 วัน ทำให้สามารถนำต้นกล้าไปปลูกลงดินโดยไม่ต้องแกะถุงพลาสติกออก โดยโครงการนี้ได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำไปทดลองใช้จริงแล้ว ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวม 32 แห่ง ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา สำพูนและตาก

ข้อดีของถุงบรรจุผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกได้ถึงร้อยละ 25 และถุงยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมการซึมผ่านของก๊าซช่วยยืดอายุผักผลไม้ได้นานขึ้นประมาณ 1 เท่าเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ ทั่วไป รักษ์โลก..ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก

ที่มา: https://www.facebook.com/royalproject.pr/posts/265622720759654/