เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก กลุ่มวิจัย P-PROF ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ พวอ.ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม Royal Paragon Hall กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดประชุมภายใต้หัวข้อ “ก้าวทันเทคโนโลยี เปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย (Disruptive Technology for World Society)” ภายในงานจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษจากประธานในพิธีเปิด คือ นายเจน นำชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทั้งในและต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ และเป็นเวทีสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในระดับอุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

ในการนี้ นายศิริชัย ก้านกิ่ง นักศึกษาปริญญาเอก ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Comparison Study between WPVC and Fiber-Cement Board Materials on Noise Reduction and Thermal Properties for Insulated Wall Applications” สำหรับงานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ พวอ. ร่วมกับบริษัท วี. พี. วู๊ด จำกัด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักคือ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช พูลเงิน นอกจากนี้มีการนำผลงานบ้านจำลองจากวัสดุ WPVC ไปร่วมแสดงในงานประชุมดังกล่าว

ภาพและข่าว โดย นางสาวนัฐนรี โสภาเจริญวงศ์ (แหม่ม)

ภาพกิจกรรม