เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ได้มีการประชุมย่อยกลุ่มวิจัยฯ ณ ห้อง 4405 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ มจธ. บางมด เวลา 9.00-11.30 น. โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

  • การเข้าร่วมงานวิชาการและกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ ในรอบที่ผ่านมา https://p-prof.kmutt.ac.th/?p=2975&lang=th
  • รายงานแจ้งการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัยห้องปฏิบัติการ P-PROF และการลงชื่อใน Logbook เครื่องทดสอบ https://p-prof.kmutt.ac.th/?page_id=588&lang=th
  • การวางแผน / กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก มทร.รัตน์โกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย ของกลุ่มวิจัย ในวันที่ 19 ก.ย. 62
  • มอบหมายหน้าที่การ Update ข้อมูล รายการสารเคมี และความปลอดภัย ของกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) มจธ. (เลขทะเบียนที่: 2-0291-0010-2) ภายใต้โครงการ “ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (ESPReL Checklist) https://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp
  • คาดคะเนผลงานวิจัย/วิชาการของกลุ่มวิจัยฯ ที่จะเกิดขึ้น ในปี 2019 ช่วงเดือน ม.ค – ส.ค https://p-prof.kmutt.ac.th/?page_id=463&lang=th
  • การติดตามความก้าวหน้า / ปัญหา / อุปสรรค งานวิจัยของ นศ. ป.โท และ ป.เอก
  • เตรียมหาข้อมูลสถานที่สัมมนานอกสถานที่ประจำปี 2562 ของกลุ่มวิจัยฯ ในวันที่ 29, 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

โดยการประชุมในครั้งนี้ สมาชิกกลุ่มวิจัยทุกท่านให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี

สรุปข่าวโดย นายสาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ (วิว)