เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ทางกลุ่มวิจัย P-PROF นำโดย รศ. เอกชัย วิมลมาลา และสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ ได้เปิดห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยฯ ณ อาคารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน เพื่อต้อนรับ ดร.รัตติกาล ขันธ์เครือ และคณะอาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทรร.) รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยด้านพอลิเมอร์ และเรียนรู้การใช้เครื่องมือทดสอบทางด้านวัสดุพอลิเมอร์ ได้แก่ เครื่อง Universal testing machine  เครื่อง Impact tester และเครื่อง Hardness tester ซึ่งอยู่ในการดูแลของกลุ่มวิจัย P-PROF คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

โดยนักศึกษา จากสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทรร.) ได้ศึกษาและเรียนรู้การใช้เครื่องมือทดสอบและลงมือปฏิบัติจริง การทดสอบดังนี้ สมบัติเชิงกล ด้านความต้านทานแรงดึง การยืดตัว สมบัติความต้านทานแรงกระแทก และความแข็งของพลาสติกและยาง ทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้เรียนรู้การอ่านมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการอ้างอิงในงานวิจัย ในการนี้มีนักศึกษาสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ให้ความรู้ การสาธิตเกี่ยวกับการทดสอบและการแปลผล/วิเคราะห์ของวัสดุพอลิเมอร์โดยละเอียด

ภาพกิจกรรม