ผ่านพ้นไปอีก 1 ปีสำหรับกิจกรรมสำคัญที่พวกเราชาว P-PROF ทุกคนรอคอย นั่นคือกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่กลุ่มวิจัยและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ เดอะคอป รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การประชุมสัมมนานอกสถานที่ในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้คำแนะนำจากหลากหลายสาขา ทั้งจากอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา และจากหน่วยงานเอกชน ได้แก่

  • รศ. ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง อาจารย์ประจำภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นางสาวโสมธิดา ลิขิตเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • ดร.กุลนิดา เทพทิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ดร.อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ นักวิจัยกลุ่มบริษัท ปตท.
  • นางสาวดลฤดี โตเย็น นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมในวันแรกเริ่มต้นด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (อาจารย์หนุ่ม) หัวหน้ากลุ่มวิจัย กล่าวเปิดงานสัมมนาต้อนรับสมาชิกผู้เข้าร่วมทุกท่าน

จากนั้นเป็นการแนะนำตัวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นจากการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ นายศิริชัย ก้านกิ่ง (พี่แมน) กลุ่มวิจัย P-PROF ต่อด้วย นายเยี่ยงฉัตร บุญลักษณ์ศิริ (พี่ยี่) ตามด้วยการนำเสนอเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทคือ นางสาวบุษราภรณ์ มูลเหล็ก (ข้าวจ้าว) นักศึกษาภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้นถึงช่วงพักกลางวัน ทุกคนร่วมกันรับประทานอาหาร ณ บริเวณห้องอาหารที่ทางที่พักจัดไว้ให้

หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันกันเป็นที่เรียบร้อยก็กลับมาลุยกันต่อกับการนำเสนอเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท นางสาวผกามาศ ลิ่มอรุณ (น้ำหวาน) กลุ่มวิจัย P-PROF ปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้ด้วยการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกคือ นายวราวิทย์ เอกอินทุมาศ (พี่ไกด์) นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง เสร็จสิ้นกิจกรรมในวันแรก ทุกคนร่วมกันรับประทานอาหารเย็น ณ บริเวณที่ที่พักจัดไว้ให้ จากนั้นเป็นการพักผ่อน และพบปะพูดคุยกันตามอัธยาศัย

หลังจากพักผ่อนกันอย่างเต็มที่สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมา เริ่มต้นกิจกรรมในวันที่ 2 ด้วยการร่วมกันรับประทานอาหารเช้าที่ทางที่พักจัดไว้ให้ไปพร้อมๆกับการชื่นชมบรรยากาศยามเช้ารอบๆที่พัก จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมด้านวิชาการในวันที่ 2 เริ่มจากการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้แก่ นางสาวนัฐนรี โสภาเจริญวงศ์ (แหม่ม) กลุ่มวิจัย P-PROF ต่อด้วย นายเพิ่มพล เสียงดัง (แฟนต้า) นางสาวจริยาภรณ์ รักษ์แก้ว (ปาล์ม) นางสาวศิริลักษณ์ เหมือนเผ่า (ฝน) และปิดท้ายด้วยการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใหม่คือ นายสาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ (วิว) จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กล่าวปิดการนำเสนองานทางวิชาการ ทุกคนร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็น

เสร็จสิ้นไปกับกิจกรรมด้านวิชาการในช่วงเช้า เวลา 18:00 น. ศิษย์เก่ากลุ่มวิจัย P-PROF ทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ จากนั้นเป็นกิจกรรมแสดงความเคารพแก่ ศาตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธ์ สมบัติสมภพ และ รศ. เอกชัย วิมลมาลา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน แล้วก็เข้าสู่ช่วงที่ทุกๆคนรอคอยนั่นคือ สนุกสนานไปกับดนตรีคาราโอเกะ การพบปะพูดคุยระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเต็มอิ่มไปกับอาหารทะเลเผามากมายหลายชนิด

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆใน 2 วันที่ผ่านมา เช้าวันที่ 3 เป็นการร่วมกันรับประทานอาหารเช้าในบริเวณที่พัก พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกัน มีการร่วมกับถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ข่าวโดย จริยาภรณ์ รักษ์แก้ว (ปาล์ม)

ภาพกิจกรรม