เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีการประชุมย่อยและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยประกอบด้วย อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท  ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย P-PROF มจธ. บางขุนเทียน เวลา 9.00 -12.00 น. โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

  • การเข้าร่วมงานวิชาการและกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ ในรอบที่ผ่านมา https://p-prof.kmutt.ac.th/?p=2975&lang=th
  • ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการอบรม หรือการเข้าร่วมชมนิทรรศการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน พอลิเมอร์ให้กับสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ
  • การ Update ข้อมูลรายการสารเคมีและความปลอดภัย ของกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ P-PROF) มจธ. (เลขทะเบียนที่: 2-0291-0010-2) ภายใต้โครงการ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (ESPReL Checklist) https://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ในปีการศึกษา 1/2563 และการอัพเดตข้อมูลพี่ๆ ศิษย์เก่าของกลุ่มวิจัย P-PROF https://p-prof.kmutt.ac.th/?p=2975&lang=th
  • การดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัยห้องปฏิบัติการ P-PROF และการลงชื่อใน Logbook เครื่องทดสอบ https://p-prof.kmutt.ac.th/?page_id=588&lang=th
  • การติดตามความก้าวหน้า / ปัญหา / อุปสรรคงานวิจัย ของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท เพื่อเป็นการปรึกษาหารือถึงปัญหาในการวิจัย

นอกจากนี้มีการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยทางด้านวัสดุพอลิเมอร์รีไซเคิลที่มีการเติมอนุภาคยางเพื่อเพิ่มความเหนียว ของนางสาวนัฐนรี โสภาเจริญวงศ์ (แหม่ม) โดยการประชุมในครั้งนี้ สมาชิกกลุ่มวิจัยทุกท่านให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี

สามารถชมภาพกิจกรรม ได้ด้านล่างนี้

ข่าวและภาพโดย ศิริลักษณ์ เหมือนเผ่า (ฝน) และ สาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ (วิว)