เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 “The 58th Kasetsart University Annual Conference” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ ”นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ในการนี้ นักศึกษาปริญญาโทของกลุ่มวิจัย P-PROF นางสาวนัฐนรี โสภาเจริญวงศ์ ได้เข้าร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ประเภทบรรยาย เรื่อง “ผลของอนุภาคผงยางและสารเชื่อมขวางเปอร์ออกไซด์ที่มีผลต่อความสามารถในการไหลและสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง” ทั้งนี้ภายในงานการนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์

ข่าวและภาพโดย : นัฐนรี โสภาเจริญวงศ์ (แหม่ม)

ภาพกิจกรรม