เมื่อวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน (Theme New Normal KASETSART for Sustainable Development Goals (SDGs)) ในรูปแบบออนไลน์

ในการนี้นักศึกษาปริญญาโทของกลุ่มวิจัย P-PROF นายเพิ่มพล เสียงดัง และนางสาวจริยาภรณ์  รักษ์แก้ว ได้เข้าร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย ในหัวข้อ ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียและสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูงผสมสารยับยั้งแบคทีเรียร่วมระหว่างนาโนซิงค์ออกไซด์กับสารเอชพีคิวเอ็ม และสมบัติการลดทอนรังสีแกมมา สมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมงไม้รวมกับบิสมัสคลอไรด์ ทั้งนี้ภายในงานการนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น พืช สัตว์  สัตวแพทยศาสตร์ ประมง ส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์

ข่าวและภาพโดย : เพิ่มพล  เสียงดัง (ต้า)