เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอก     กาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564    (The 2021 National RGJ and RRI Conference) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่” ในรูปแบบออนไลน์ ในงานนี้นักศึกษาปริญญาโทของกลุ่มวิจัย P-PROF นางสาวนัฐนรี โสภาเจริญวงศ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย ในหัวข้อเรื่องการปรับปรุงความเหนียวและสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงรีไซเคิลด้วยอนุภาคผงยาง และเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนเซต และนายเพิ่มพล เสียงดัง นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่องอิทธิพลของการจำลองสภาวะที่มีต่อการปลดปล่อย ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียและสมบัติเชิงกล ของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นหนาแน่นสูง ที่ผสมสาร       เอชพีคิวเอ็มตรึงบนอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั้งนี้ภายในงานการนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น โดยในงานยังมีการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อโจทย์วิจัยท้าทายไทย กับผลงาน คปก. และ พวอ. ในยุควิถีใหม่

ข่าวและภาพโดย : เพิ่มพล  เสียงดัง (ต้า)