เดือน: เมษายน 2019

นักวิจัย P-PROF & TCI / นักศึกษากลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม และวัสดุ ปี 2562 และรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสที่เคารพและนับถือ ของครอบครัวกลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 256…